Набавка радова на текућем одржавању објекта, зграда општине Бачка Паланка, на катарској парцели 3136 к.о. Бачка Паланка – град, и то: радови на санитарним чворовима у приземљу – запад и радови на санитарним чворовима у приземљу – исток, набавка број 07/2022