Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде кат. парц. бр. 23794 КО Бачка Паланка – град за изграднју вишепородичног стамбено-пословног објекта П+2