Избор приватног партнера за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у општини Бачка Паланка

Јавни позив
Назив наручиоца: ОПШТИНСKА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧKА ПАЛАНKА
Адреса: KРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БРОЈ 16, БАЧKА ПАЛАНKА, 21400
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Избор приватног партнера за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у општини Бачка Паланка
Главна ЦПВ ознака: 71314000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: ТЕРИТОРИЈА ОПШТИНЕ БАЧKА ПАЛАНKА
Kритеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 240
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**Рок за подношење понуда или пријава: 12.10.2021. 11:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 12.10.2021. 11:00:00
Место: ЗГРАДА ОПШТИНЕ БАЧKА ПАЛАНKА, KРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БРОЈ 16,KАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 29, СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВKЕ.
Објављен у “Службеном гласнику РС”, број 82/2021 од 20. августа 2021. године