Набавка услуге – израда Студије утицаја регатне стазе у условима експлоатације на филтрациону стабилност насипа прве одбрамбене линије, на делу где је регатна стаза на удаљености мањој од 30 метара од брањене ножице насипа у току високих вода реке Дунав, набавка број 30/2021