OДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 11. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 21. јула 2021. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 27 тачака дневног реда.

Одборници су дали сагласност на Одлуку о изменама Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде, преносом права јавне својине на непокретностима у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине и то кат.парц. бр. 7192/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, шума 2. класе, потес Штранд, површине 37м2, кат.парц. бр. 7193/3 К.О. Бачка Паланка-град градско грађевинско земљиште, трстик-мочвара 1. класе, потес Град, површине 7 а 06 м2, кат.парц. бр. 7194/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, трстик-мочвара 1. класе, потес Град, површине 7 а 91 м2, и кат.парц. бр. 7193 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 5 а 96 м2 , све парцеле уписане у Лист непокретности бр. 10196 К.О. Бачка Паланка-град, Одлуку о изменама  и допунама Одлуке о начину обављања функција у оргaнима општине и општинском јавном правобранилаштву, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима општине и општинском јавном правобранилаштву и Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о оснивању савета и комисија Скупштине општине Бачка Паланка.

Дата је сагласност на доношење Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у органима Општине Бачка Паланка и  сагласнност на доношење Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период од 2021-2025. године.

Одборници су дали сагласност на доношење Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Решења о именовању директора ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Решења о престанку дужности директора Туристичке организације Општине Бачка Паланка, Решења о именовању директора Туристичке организације Општине Бачка Паланка, Решења о престанку дужности директора Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка, Решења о именовању директора Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка, Решења о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, Решења  о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналпројект “Бачка Паланка, Решења о давању сагласности на измену Плана инвестиција и измену Програма комуналних радова ЈКП „Комунлапројект“ Бачка Паланка за 2021. годину, Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана ПУ „Младост“ Бачка Паланка за 2021. годину, Решење о давању сагласности на Ребаланс буџета Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2021. годину, Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2021. годину, Решења о давању сагласности на измене Финансијског плана Установе Културни центар  Бачка Паланка за 2021. годину, Решења о давању сагласности на измене Програма пословања и Финансијског плана Установе за спорт и рекреацију  „Тиквара“ Бачка Паланка за 2021. годину, Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Стеван Христић“ Бачка Паланка, Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Бачка Паланка, Решења о разрешењу и именовању члана  Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“  Бачка Паланка и Решења о измени Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова општинског Штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка.