JЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Једанаеста седница Скупштине општине одржаће се у петак, 23. јула 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 8,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са 9. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;
 2. Усвајање записника са 10. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;
 1. Доношење Одлуке о изменама Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде, преносом права јавне својине на непокретностима у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине и то кат.парц. бр. 7192/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, шума 2. класе, потес Штранд, површине 37м2, кат.парц. бр. 7193/3 К.О. Бачка Паланка-град градско грађевинско земљиште, трстик-мочвара 1. класе, потес Град, површине 7 а 06 м2, кат.парц. бр. 7194/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, трстик-мочвара 1. класе, потес Град, површине 7 а 91 м2, и кат.парц. бр. 7193 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 5 а 96 м2 , све парцеле уписане у Лист непокретности бр. 10196 К.О. Бачка Паланка-град;

(Известилац: Душан Танкосић,  шеф Службе за имовинско-правне и стамбене послове)

 1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину обављања функција у оргнима општине и општинском јавном правобранилаштву;

(Известилац: Марија Кутањац, руководилац Одељења за скупштинске и извршне послове)

 1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима општине и општинском јавном правобранилаштву;

(Известилац: Марија Кутањац, руководилац Одељења за скупштинске и извршне послове)

 1. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању савета и комисија Скупштине општине Бачка Паланка;

(Известилац: Марија Кутањац, руководилац Одељења за скупштинске и извршне послове)

 1. Доношење Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у органима Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Раде Вујичић, испред Службе за управљање људским ресурсима)

 1. Доношење Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП „Стандард“ Бачка Паланка;

(Известилац: Војислав Зубац, испред Комисије за спровођење конкурса за избор директора)

 1. Доношење Решења о именовању директора ЈП „Стандард“ Бачка Паланка;

(Известилац: Војислав Зубац, испред Комисије за спровођење конкурса за избор директора)

 1. Доношење Решења о престанку дужности директора Туристичке организације Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Доношење Решења о именовању директора Туристичке организације Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Доношење Решења о престанку дужности директора Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Доношење Решења о именовању директора Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Доношење Решења о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Доношење Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналпројект “Бачка Паланка“;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измену Плана инвестиција и измену Програма комуналних радова ЈКП „Комунлапројект“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „комуналпројект“)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана ПУ „Младост“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Горан Шатара, директор Установе)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс буџета Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Милица Стоисављевић, директор Туристичке организације)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке)

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Стеван Христић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Одборничка питања.

ДОПУНA ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

 1. Доношење Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период од 2021-2025. године;

(Известилац: Никола Лалић, испред Комисије)

 1. Доношење Решења о измени Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова општинског Штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Душан Танкосић, шеф службе за имовинско-правне и стамбене послове)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измене Финансијског плана Установе Културни центар Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе Културни центар Бачка Паланка)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измене Програма пословања и Финансиског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Дарко Божовић, директор УСР „Тиквара“ Бачка Паланка)

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!