ОДРЖАНА 49. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 49. седници Општинског већа, одржаној дана 21. јуна 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 11 тачакa дневног реда.

Општинско веће је донело Закључак о набавци противградних ракета за потребе функционисања противградних станица на територији Општине Бачка Паланка и Решење о формирању васпитних група са до 20% већим бројем деце за упис у радној 2021/2022. години у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка.

Утврђен је предлог Одлуке о изменама Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде, преносом права јавне својине на непокретностима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и то кат. парц. бр. 7192/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, шума 2. класе, потес Штранд, површине 37 м2, кат. парц. бр. 7193/3 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, трстик-мочвара 1. класе, потес Град, површине 7а 06 м2, кат. парц. бр. 7194/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, трстик-мочвара 1. класе, потес Град, површине 7 а 91 м2 и кат. парц. бр. 7193 К.О. Бачка Паланка-град,

градско грађевинско земљиште, остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 5 а 96 м2, све парцеле уписане у Лист непокретности бр. 10196 К.О. Бачка Паланка-град

Чланови већа су донели Решење о образовању стручног тима за спровођење поступка Јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања, Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини кат.парцела број 265/1 ко Бачка Паланка-град у поступку јавног надметања (лицитације), Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини кат.парцела број 265/2 ко Бачка Паланка-град у поступку јавног надметања (лицитације), Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини кат.парцела број 265/3 ко Бачка Паланка-град у поступку јавног надметања (лицитације), Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини кат.парцела број 265/4 ко Бачка Паланка-град у поступку јавног надметања (лицитације) и Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини кат.парцела број 265/5 ко Бачка Паланка-град у поступку јавног надметања (лицитације).