49. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у понедељак 21.јуна 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Закључка о набавци противградних ракета за потребе функционисања противградних станица на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Мирослав Вучковић, члан Опшштинског већа задужен за област пољопривреде);

2. Доношење Решења о формирању васпитних група са до 20% већим бројем деце за упис у радној 2021/2022. години у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

3. Утврђивање предлога Одлуке о изменама Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде, преносом права јавне својине на непокретностима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и то кат. парц. бр. 7192/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, шума 2. класе, потес Штранд, површине 37 м2, кат. парц. бр. 7193/3 К.О. Бачка Паланка-град,

градско грађевинско земљиште, трстик-мочвара 1. класе, потес Град, површине 7а 06 м2, кат. парц. бр. 7194/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, трстик-мочвара 1. класе, потес Град, површине 7 а 91 м2 и кат. парц. бр. 7193 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 5 а 96 м2, све парцеле уписане у Лист непокретности бр. 10196 К.О. Бачка Паланка-град

(Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

4. Доношење Решења о образовању стручног тима за спровођење поступка Јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања

(Известилац: Зоран Јовичин, члан Општинског већа задужен за област функционисања месних заједница);

5. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини кат.парцела број 265/1 ко Бачка Паланка-град у поступку јавног надметања (лицитације);

(Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

6. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини кат.парцела број 265/2 ко Бачка Паланка-град у поступку јавног надметања (лицитације);

(Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

7. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини кат.парцела број 265/3 ко Бачка Паланка-град у поступку јавног надметања (лицитације);

(Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

8. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини кат.парцела број 265/4 ко Бачка Паланка-град у поступку јавног надметања (лицитације);

(Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

9. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини кат.парцела број 265/5 ко Бачка Паланка-град у поступку јавног надметања (лицитације);

(Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

10. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!