OДРЖАНА ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 9. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 28. маја 2021. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 29 тачака дневног реда.

Одборници су донели Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације блока 50 у Бачкој Паланци, Одлуку о ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији Општине Бачка Паланка и закупнине за пословни простор којим располаже Општина Бачка Паланка за период од 1. јула до 31. децембра 2021. године, Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде, преносом права јавне својине на непокретностима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и то кат. парц. бр. 7192/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земиљиште, шума 2. Класе, потес Штранд, површине 37 м2, кат. парц. бр. 7193/3 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земиљиште, трстик – мочвара 1. Класе, потес Град, површине 7а 06м2, кат. парц. бр. 7194/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земиљиште, трстик – мочвара 1. Класе, потес Град, површине 7а 91 м2 и кат. парц. бр. 7193 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земиљиште , остало вештачки створено неплодно земљиште , површине 5а 96м2, све парцеле уписане у Лист непокретности бр. 10196 К.О. Бачка Паланка-град и Одлуку о приступању изради Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период од 2021-2025. године.

Одборници су размотрили и Извештај о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2020. годину, Извештај о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2020. годину, Извештај о раду и Финансијски извештај установе Геронтолошки центар Бачка Паланка за 2020. годину, Финансијски извештај Месне заједнице „Визић“ из Визића за 2020. годину, Месне заједнице „Нештин“, Месне заједнице „Младеново“, Месне заједнице „Параге“, Месне заједнице „Карађорђево“, Месне заједнице „Деспотово“, Месне заједнице „Силбаш“, Месне заједнице „Пивнице“, Месне заједнице „Дунав“ из Бачке Паланке, Месне заједнице „Братство“ из Бачке Паланке, Месне заједнице „Стари град“ из Бачке Паланке, Месне заједнице „Центар“,Месне заједнице „Товаришево“, Месне заједнице “Гајдобра“ и Месне заједнице „Нова Гајдобра“.

Донето је Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бачка Паланка, Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Бранко Ћопић“ Младеново, Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Херој Пинки“ Бачка Паланка и Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка.