43. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у понедељак 31.маја 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 42. седнице Општинског већа, одржане дана 21. маја 2021. године;

2. Утврђивање предлога Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

3. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом-катастарских парцела број 7303/6 и 7383/2 К.О. Бачка Паланка-град

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

4. Доношење решења о утврђивању права на коришћење годишњег одмора службенику на положају – Рајки Појужини начелнику Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Раде Вујичић,представник Службе за управљање људским ресурсима Општинске управе Општине Бачка Паланка);

5. Доношење решења о утврђивању права на коришћење годишњег одмора службенику на положају Ради Рајбер- заменику начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац:Раде Вујичић, представник Службе за управљање људским ресурсима Општинске управе Општине Бачка Паланка);

6. Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобранилаштва Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама

(Известилац: Раде Вујичић, представник Службе за управљање људским ресурсима Општинске управе Општине Бачка Паланка);

7. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године

(Известилац: Вера Жарковић, председник Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка);

8. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!