ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Девета седница Скупштине општине одржаће се у петак, 28.маја, 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блока 50 у Бачкој Паланци;

(Известилац: Никола Лалић, запослени у Одељењу за урбанизам и грађевинарство)

2. Доношење Одлуке о ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији Општине Бачка Паланка и закупнине за пословни простор којим располаже Општина Бачка Паланка за период од 1. јула до 31. децембра 2021. године;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

3. Доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде, преносом права јавне својине на непокретностима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и то кат.

парц. бр. 7192/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земиљиште, шума 2. Класе, потес Штранд, површине 37 м2, кат. парц. бр. 7193/3 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земиљиште, трстик –мочвара 1. Класе, потес Град, површине 7а 06м2, кат. парц. бр. 7194/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земиљиште, трстик – мочвара 1. Класе, потес Град, површине 7а 91 м2 и кат. парц. бр. 7193 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земиљиште , остало вештачки створено неплодно земљиште , површине 5а 96м2, све парцеле уписане у Лист непокретности бр. 10196 К.О. Бачка Паланка-град;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

4. Доношење Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период од 2021-2025. године;

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности)

5. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе Општине Бачка Паланка )

6. Разматрање Извештаја о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2020. Годину;

(Известилац: Маја Ракита, правобранилац Општине Бачка Паланка)

7. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја установе Геронтолошки центар Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац : Др Милан Бајић, директор установе)

8. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Визић“ из Визића за 2020. годину;

(Известилац: представник МЗ „Визић“)

9. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Нештин“ из Нештина за 2020. годину;

(Известилац : представник МЗ „Нештин“)

10. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Младеново“ из Младенова за 2020. годину;

(Известилац : представник МЗ „Младеново“)

11. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Параге“ из Парага за 2020. годину;

(Известилац : представник МЗ „Параге“)

12. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Карађорђево“ из Карађорђева за 2020. годину;

(Известилац : представник МЗ „Карађорђево“)

13. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице „Деспотово“ из Деспотова за 2020. годину;

(Известилац : представник МЗ „Деспотово“)

14. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Силбаш“ из Силбаша за 2020. годину;

(Известилац : представник МЗ „Силбаш“)

15. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Пивнице“ из Пивница за 2020. годину;

( Известилац : представник МЗ „Пивнице“)

16. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Дунав“ из Бачке Паланке за 2020. годину;

( Известилац : представник МЗ „Дунав“)

17. Разматрање Извештаја о финснсијском пословању Месне заједнице „Братство“ из Бачке Паланке за 2020. годину;

(Известилац: представник МЗ „Братство“)

18. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Стари град“ из Бачке Паланке за 2020. годину;

( Известилац : представник МЗ „Стари град“)

19. Разматрање Финансијског плана Месне заједнице „Центар“ из Бачке Паланке за 2020. годину;

( Известилац : представник МЗ „Центар“)

20. Разматрање Финансијског извештаја о приходима и расходима Месне заједнице „Товаришево“ из Товаришева за 2020. годину;

( Известилац : представник МЗ „Товаришево“)

21. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице “Гајдобра“ из Гајдобре за 2020. годину;

(Известилац: представник МЗ Гајдобра)

22. Разматрање Извештај о пословању Месне заједнице „Нова Гајдобра“ из Нове Гајдобре за 2020. годину;

(Известилац : представник МЗ “Нова Гајдобра“)

23. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

24. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Бранко Ћопић“ Младеново;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

25. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Херој Пинки“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

26. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

27. Одборничка питања.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!