ОДРЖАНА 42. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 42. седници Општинског већа, одржаној дана 21.маја 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 6 тачaка дневног реда.

dav

Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији Општине Бачка Паланка и закупнине за пословни простор којим располаже Општина Бачка Паланка за период од 01. јула 2021. године до 31. децембра 2021. године, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.

Чланови већа су донели решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка и решење о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице „Товаришево“ у Товаришеву о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка.

Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде, преносом права јавне својине на непокретностима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и то кат. парц. бр. 7192/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, шума 2. класе, потес Штранд, површине 37 м2, кат. парц. бр. 7193/3 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, трстик-мочвара 1. класе, потес Град, површине 7а 06 м2, кат. парц. бр. 7194/2 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, трстик-мочвара 1. класе, потес Град, површине 7 а 91 м2 и кат. парц. бр. 7193 К.О. Бачка Паланка-град, градско грађевинско земљиште, остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 5 а 96 м2, све парцеле уписане у Лист непокретности бр. 10196 К.О. Бачка Паланка-град, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.