42. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у петак 21.маја 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 41. седнице Општинског већа, одржане дана 28. априла 2021. године;

2. Утврђивање предлога Одлуке о ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији Општине Бачка Паланка и закупнине за пословни простор којим располаже Општина Бачка Паланка за период од 01. јула 2021. године до 31. децембра 2021. године

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

3. Доношење решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка

(Известилац: Дарко Божовић, директор УСР“Тиквара“ Бачка Паланка);

4. Доношење решења о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице „Товаришево“ у Товаришеву о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: представник МЗ „Товаришево“);

5. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!