Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшавање услова становања на територији општине Бачка Паланка

I Корисници

Јавни позив се расписује за избеглице које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Бачка Паланка на дан расписивања Јавног позива (27. априла 2021. године) и имају намеру да остану да живе у локалној заједници у којој имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Бачка Паланка.

II Предмет јавног позива

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања (у даљем тексту: корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, по породичном домаћинству корисника, износи до РСД 600.000,00 (словима: шестохиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 500.000,00 (словима: петстохиљададинара), по породичном домаћинству корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Помоћ ће добити осам корисника.

III Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. избеглички статус и то:

-да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије

(НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 1. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији Општине;

 2. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;

 3. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

– непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;

 1. да је непокретност из става 1. тачке 3 овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:

– забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,

– забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,

– друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и

– забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;

 1. да непокретност из става 1. тачке 3. овог члана не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;

 2. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

 3. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из става 1. тачке 3. овог члана;

 4. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

 5. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, а којим су решили или су могли да реше своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 3, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД;

 6. да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

 7. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

 8. да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Општине.

Непокретност из става 1. тачке 3. овог члана која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка, под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења непокретности из става 2. овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

Предмет овог поступка може бити и непокретност у изградњи, на основу издате грађевинске дозволе, за коју, с обзиром да није завршена, није издата употребна дозвола, у ком случају услов предвиђен ставом 1. тачка 4. овог члана, није релевантан.

IV Мерила за избор корисника

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања (у даљем тексту: Јавни позив) оствари, а према следећим мерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.

6) Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7) Материјални положај породичног домаћинства:

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% последње просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, односно за месец фебруар 2021. године по члану – 10 бодова (по породичном домаћинству);

7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова (по породичном домаћинству).

Приликом бодовања пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

8.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану породичног домаћинства.

9) Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова (по члану домаћинства).

Ово мерило се примењује ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8) подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

10) Бруто површина непокретности по члану породичног домаћинства:

10.1) до 15 м2 – 50 бодова

10.2) до 24 м2– 30 бодова.

Приликом примене овог мерила Комисија податке о бруто површини непокретности узима из извештаја о техничкој процени објеката из дела у коме је наведена површина условна за становање који Комисији доставља стручна служба Општине.

Уколико два или више Подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве који:

   1. има већи број малолетне деце;

   2. већи број чланова породичног домаћинства;

   3. има трудну жену у породичном домаћинству;

   4. дуже борави на подручју Општине у оквиру које конкурише за Помоћ;

   5. има мање приходе по члану породичног домаћинства.

V Потребна документација

Уз пријаву на Јавни позив, која се подноси Општини, Подносилац пријаве у обавези је да достави следеће доказе:

 1. Попуњен и потписан образац пријаве;

 2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (Напомена: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);

 3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом);

 4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

 5. Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

 6. Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;

за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;

 1. Доказ о приходима:

– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу марту 2021. године; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;

– Потврда послодавца о висини примања у месецу кмарту 2021. године – за запослене чланове породичног домаћинства;

– Чек од пензије за месец март 2021. године (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије потребно је доставитиизјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;

 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању; уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању потребно је доставитидоказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);

 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

 4. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, не старији од годину дана (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

 5. За једнородитељску породицу прилаже се:

потврда о смрти брачног друга;

решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену од стране надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

 1. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

 2. Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;

 3. Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији);

 4. Доказ о легализацији, односно озакоњењу непокретности из члана 3. став. 2. овог правилника, најкасније до доношења Одлуке, а по позиву Комисије за доставу наведеног доказа.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава предвиђених ставом 1. овог члана, могу бити предмет провере од стране Комисије.

Комисија, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су неопходни за одлучивање, и то: врши увид у евиденцију Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице; прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; врши проверу имовног стања Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства у електронској бази Републичког геодетског завода; прибавља уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; прибавља уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, по позиву Комисије, достави изричиту изјаву да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив, ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношења правилне и законите одлуке.

VI Поступак за избор корисника

За доделу Помоћи, Комисија расписује Јавни позив којим позива лица из члана 2. став 1. Правилника да, у одређеном року од дана објављивања Јавног позива, а који не може бити краћи од 15 дана, поднесу пријаву за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица, кроз набавку грађевинског материјала.

Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава на Јавни позив, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неблаговремену.

Ако пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој или ако је неразумљива или непотпуна, Подносилац пријаве се писаним путем позива да у року који одреди Комисија отклони уочене недостатке, уз упозорење на последице пропуштања.

Пријаву у погледу које Подносилац пријаве не отклони недостатке и то у року одређеном за поступање, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неуредну.

Против решења Комисије, заинтересовано лице може уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије, у року од 15 (дана) од дана достављања наведеног решења.

Пријаву у погледу које Подносилац пријаве отклони уочене недостатке, у остављеном року, Комисија разматра, као да је од почетка била уредна.

Пријаву која је благовремена и која не садржи формални недостатак или у погледу које је поступљено у складу са чланом 13. став 5. правилника, Комисија разматра и утврђује испуњеност услова из чл. 2. и 3. правилника.

Пријаву у погледу које нису испуњени услови из чл. 2. и 3. правилника, Комисија не бодује, већ исту решењем одбија, као неосновану.

Уколико се на основу документације из члана 6. овог правилника утврди да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за Помоћ, изграђена без одобрења за градњу, а да за исту није поднет захтев за легализацију или да је поднет захтев за легализацију, али да се налази на земљишту које, у складу са информацијом о локацији, није предвиђено за индивидуалну стамбену градњу, или ако се утврди да није покренут поступак озакоњења, Комисија решењем одбија пријаву.

Уколико Подносилац пријаве, по позиву Комисије, у року који одреди Комисија, не достави доказ предвиђен чланом 6. став 1. тачка 15. правилника, да је поступак легализације, односно озакоњења непокретности из члана 3. став 2. правилника, окончан, Комисија ће решењем одбити пријаву.

Комисија може решењем одбити пријаву у сваком моменту у току поступка, уколико на основу документације коју је Подносилац пријаве доставио, па и на основу непотпуне документације, утврди да је захтев за доделу Помоћи неоснован и да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не испуњавају услове за решавање стамбене потребе, предвиђене чл. 2. и 3. правилника.

Процену условности предметне непокретности за живот и становање, опис и стручно мишљење даје стручна служба Општине. Уколико се на основу стручног мишљења стручне службе Општине утврди да је бруто површина непокретности условна за становање по члану породичног домаћинства већа од 24 м2, Комисија ће решењем одбити пријаву као неосновану.

Против решења Комисије о одбијању пријаве из овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Општинском већу, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.

У погледу пријава код којих су испуњени услови из чл. 2. и 3. правилника, Комисија врши бодовање, у складу са мерилима из чл. 4. и 5. правилника.

Уколико до доношења Одлуке премине Подносилац пријаве или члан, односно чланови породичног домаћинства, исти неће бити разматрани, нити бодовани. У случају да премине Подносилац пријаве, Комисија разматра остале чланове без обзира да ли су евидентирани као интерно расаљена лица. Уколико до доношења Одлуке Подносилац пријаве пријави новорођеног члана, односно чланове домаћинства, Комисија исте разматра и бодује.

Приликом доношења Одлуке, Комисија узима у обзир онај број чланова домаћинства који је Подносилац пријаве навео у пријави на Јавни позив, осим када су у питању преминули или новорођени чланови.

Уколико Подносилац пријаве до доношења Одлуке, достави доказе о томе да он или неко од чланова његовог породичног домаћинства болује од болести од већег социо-медицинског значаја, односно уколико неко од њих, након подношења пријаве на Јавни позив оболи од болести од већег социо-медицинског значаја, Комисија наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања пријава.

На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према мерилима из чл. 4. и 5. правилника, Комисија утврђује Предлог листе корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе).

У погледу пријава које испуњавају услове, Комисија врши додатне провера података о лицима наведеним у пријави, и то у евиденцији трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције.

Предлог листе Комисија објављује на огласној табли Општине.

Ради утврђивања количине и врсте грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне непокретности, стручна служба Општине врши техничку процену објеката Подносилаца пријава који су рангирани и Комисији доставља појединачне извештаје са спецификацијом грађевинског материјала.

На предлог листе подносилац Пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Након проверa навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује Коначну листу Корисника за доделу помоћи ( у даљем тексту: Кoначна листа).

Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној табли Општине.

Лица из става 1. Овог члана имају право жалбе на одлуку Општинском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

Образац пријаве као и остале информације, могу се добити у згради Општине Бачка Паланка, приземље, канцеларија бр. 10 или на бр. тел. 021/210-1131, сваким радним даном од 08-13 часова.

Документација се доставља у канцеларију бр. 10 или путем поште на адресу: Општина Бачка Паланка, Улица Краља Петра Првог бр. 16, са напоменом: „Јавни позив – за доделу помоћи у грађевинском материјалу за побољшање услова становања избеглица на територији Општине Бачка Паланка “.

Пријава са потребном документацијом се подносе у периоду од 28. априла 2021. године до 21. маја 2021. године до 12 часова.

Председник комисије

Никола Лалић