Јавни позив за јавну расправу о нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021.-2023. године

ЈАВНИ ПОЗИВ за јавну расправу о нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године

1. Општина Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године.

2. Јавна расправа Нацрта Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године ће се одржати у периоду од 29. априла до 19. маја 2021. године.

3. Учесници у јавној расправи су представици надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручљаци у овој области, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица).

4. Лица задужена за давање информација о нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године и активностима у вези са јавном расправом су Вера Жарковић, председник Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка и Александра Рудић, секретар Општинског већа Општине Бачка Паланка.

5. Програм јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године са прилозима објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.

6. Предлози и сугестије се достављају путем е маил адресе: vzarkovic@backapalanka.org.rs и aleksandrarudic@backapalanka.org.rs као и путем поште на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка, са назнаком “За јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године, најкасније до 19. маја 2021. године до 12,ОО часова, на посебном обрасцу који ће бити објављен на сајту Општине Бачка Паланка.

7. Нацрт Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 07. маја 2021. године, у 12,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра Првог бр. 16 у Бачкој Паланци.

8. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће анализирати све предлоге и сугестије достављене у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.