OДРЖАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 8. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 12. априла 2021. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 24 тачке дневног реда.

Одборници су донели Одлуку о одузимању права коришћења у 2719/11976 дела Месној заједници Челарево на непокретности уписаној у Лист непокретности бр. 2807 К.О. Челарево – објекту бр. 6 – зграда осталих индустријских делатности, површине 11976 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка у 2719/11976 дела, саграђеном на катастарској парцели бр. 508. К.О. Челарево, Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка, Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Бачка Паланка и Одлуку о приступању изради Локалног плана управања отпадом на територији Општине Бачка Паланка.

Одборници су дали сагласност на Програм о допуни Програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2021. годину. Донето је Решење о давању сагласности на План рада и финансијски план Црвеног крста Бачка Паланка за 2021. годину, Решење о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину, Решење о престанку функције директора Jавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка, Решење о именовању

вршиоца дужности директора Jавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка. Донето је и Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, Решење о образовању и именовању чланова и заменика чланова Радне групе за анализу постојећег стања и праћења процеса газдовања и обнове шуме на подручју Општине Бачка Паланка, Решење о образовању и именовању чланова и заменика чланова Комисије за надзор над применом дефинисаних процеса у Одлуци у вези са газдовањем шумама на подручју Општине Бачка Паланка, Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ Бачка Паланка и Решење о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину.

Размотрени су Извештаји о раду ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2020. годину, Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2020. годину, Установе: „Културни центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2020. годину, Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2020. годину, Установе: „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2020. годину, Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2020. годину, Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2020. годину и Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за период 01.01.2020.-31.12.2020. године.

Priložene datoteke