Спровођење поступка јавног надметања (лицитације) за oтуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка

На основу Закључка Општинског већа Општине Бачка Паланка бр. III–464–34/2021 од 07. априла 2021. године, Комисија за грађевинско земљиште, објављује

 

О Г Л А С

 

о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације)

за oтуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка и то:

 

 1. кат. парц. бр. 265/1 К.О. Бачка Паланка-град, њива 2. класе, површине 3 а 93 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка,
 2. кат. парц. бр. 265/2 К.О. Бачка Паланка-град, њива 2. класе, површине 3 а 40 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка,
 3. кат. парц. бр. 265/3 К.О. Бачка Паланка-град, њива 2. класе, површине 3 а 84 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка,
 4. кат. парц. бр. 265/4 К.О. Бачка Паланка-град, њива 2. класе, површине 3 а 89 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка,
 5. кат. парц. бр. 265/5 К.О. Бачка Паланка-град, њива 2. класе, површине 3 а 82 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка.

 

Према Плану генералне регулације насеља Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 12/2020) катастарске  парцеле бр. 265/1, бр. 265/2, бр. 265/3, бр. 265/4 и бр. 265/5, све парцеле у К.О. Бачка Паланка-град, се налазе у оквиру  грађевинског подручја насеља Бачка Паланка, у блоку „24а“ намењеном за пословање, породично становање, вишепородично становање и верски комплекс, намењене су за породично становање и имају излаз на јавну површину.

 

А) Блок „24а“

 

Намена: – пословање, породично становање, вишепородично становање и верски комплекс;

Уређење и изградња: – директно спровођење плана и примена важечег ПДР-а за јужни део блока (ПДР делова блокова 24 и 29 у Бачкој Паланци);

Индекс заузетости: пословање – 50%, породично становање – 40%, вишепородично становање – 40%, верски комплекс – 40%;

Спратност: -пословање С+П+1, породично становање С+П+2, вишепородично становање С+П+4, верски комплекс П+1;

 

Б) Врста и намена објекта који се могу градити

 

Као основни објекат на парцели је у зависности од намене простора могуће градити следеће врсте објеката;

У подручју породичног становања:

— стамбене зграде са једним станом (кл. број 111),

— стамбене зграде са два стана (кл. број 1121),

— стамбене зграде са три или више станова до 400m2 и до П+1+Пк (кл. број 112211, категорија А),

— пословне зграде (кл. број 122011),

— зграде за трговину на велико и мало до 400m2 (кл. број 123 001),

— радионице до 400m2 (кл. број 125 101)(које делатношћу не угрожавају становање),

— мешовите зграде наведених намена (могу бити стамбено-пословне, стамбено-трговинске или стамбене са радионицом).

 

Приликом архитектонског пројектовања објеката треба поштовати затечене вредности простора односно унапредити их кроз савремени архитектонски израз, материјале и колорит. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама треба тежити успостављању дијалога са суседним објектима.

Фасаде објеката могу бити од савремених материјала (стакло, алукобонд), од фасадне опеке или малтерисане (квалитетном фасадном бојом) у светлим пастелним бојама, са избегавањем јарких и упадљивих боја (розе, плава, љубичаста).

Кровови могу бити минималног нагиба (раван кров од 1 до 2,5%) до 35о (коси кров). Пројектовање равних кровова се препоручује у случају изградње објеката у уличном фронту у ком доминирају објекти са равним крововима (део Улица Краља Петра I).

Препоручује се формирање зелених кровних башта које се могу користити за боравак људи. Приликом пројектовања кровова забрањено је користити форме и материјале које су  карактеристичне за одређени просторни, урбани контекст као што је мансарда, имитација шиндре, ћерамида и слично.

Висина назитка поткровља износи максимално 160cm. Приликом изградње поткровља, треба избегавати формирање кровних баџа и тежити употреби кровних прозора.

Сви елементи на објектима треба да обезбеде безбедност корисника односно станара и ни на који начин не смеју да доведу до било каквих незгода или да здравствено угрожавају животе људи.

Стамбени објекти се пројектују у складу са Правилником о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова.

 

В) Заштита суседних површина и објеката

 

Изградња објеката у низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе или зидови темеља не могу прелазити границу суседне парцеле. Приликом изградње објеката у прекинутом низу, на делу објекта који се поставља уз границу суседне парцеле (на растојању 0 m), стопе или зидови темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.

Истурени делови на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m односно регулациону више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m.

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже до 2,0 m по целој ширини објекта са висином изнад 3,0 m,

— платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом – 1,0m од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,0 m, у пешачкој зони према конкретним условима локације, а у улици Дунавска обала, на делу који припада централној зони, у складу са посебним пројектом уређења јавних површина,

— конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m, а максимално до коте пода првог спрата.

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу етажа изнад приземља могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

— на делу објекта према уличној регулацији и према дворишту објекта до 1,6 m (односно 1,2 m ван регулационе линије) с тим да површина грађевинских елемената може да заузима 50% фасаде објекта, односно да се тежи чистим и једноставним решењима фасаде и формирању надстрехе изнад тротоара уз регулацију,

— на делу објекта према бочном дворишту односно према суседним парцелама није дозвољено формирање ових елемената, сем у случају да је удаљеност од суседне парцеле већа од прописане, односно ако је могуће испоштовати минималне прописане удаљености од суседних парцела и објеката.

Отворене спољне степенице не смеју прелазити регулациону линију.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те степенице савладавају висину до 0,9 m.

Степенице које савлађују висину вишу од 0,9 m улазе у основни волумен објекта.

Изградњом степеница висине до 0,9 m на бочном или задњем делу објекта не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта.

Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже могу прећи грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:

— стопе темеља и подрумски зидови – 0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те дубине – 0,5 m,

— шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,0 m.

Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобан размак између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 5,0 m. Ако је међусобни размак од 3,0 m до 5,0 m дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 m.

Код изградње објеката у низу, неопходно је оставити светларнике према суседним парцелама, минималне величине 2×1 m, тако да укупан светларник заједно са суседним објектом има величину 2×2 m у основи. Уколико постоји суседни објекат, светларник ускладити са постојећим, с тим да дубина светларника ни у том случају не може бити мања од 1 m.

 

Г) Нивелација површина и одводњавање

                                          

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно отвореним каналима) са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске и друге отпадне воде из производних и индустријских комплекса са одводе у јавну атмосферску канализацију након одговарајућег третмана, у складу са условима надлежног предузећа. Уколико је на јавној површини испред објекта изграђена јавна атмосферска канализација зацевљеног типа, атмосферске воде се могу одвести у њу.

 

Д) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање возила

 

Свака новоформирана грађевинска парцела треба да има приступ на површину јавне намене – саобраћајницу. Уколико парцела нема директан прилаз, он се може обезбедити преко друге парцеле (уколико је инвеститор власник или добијањем службености пролаза) с тим да његова ширина не буде мања од 3,50 m. Минимална ширина колског прилаза парцели породичног становања је 3,00m a у осталим садржајима (централни садржаји, вишепородично становање, јавни објекти) потребно је обезбедити ширину од 3,5m за пролаз пожарног возила. Уколико објекти у радном подручју треба да имају обезбеђен противпожарни пут око објеката, он не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6,0 m за двосмерно кретање возила. Детаљније услове за изградњу прилаза парцели одређује надлежно предузеће за саобраћај у складу са капацитетима саобраћајнице, њеном ширином и врстом возила чије је кретање дозвољено.

Потребе паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних стамбених објеката свих врста и пословних објеката по правилу обезбеђују у оквиру сопствене грађевинске парцеле и у оквиру саобраћајне површине јавне намене, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан односно на 70 m2 корисне површине објекта.

Гараже објеката се могу планирати у оквиру основног објекта, као подземне или надземне или се могу градити као засебни објекти на парцели, уколико параметри заузетости простора то дозвољавају.

 

Ђ) Правила за изградњу других објеката на грађевинској парцели

 

У оквиру грађевинског подручја насеља, на једној катастарској парцели, осим главног објекта могуће је градити и помоћне објекте који су искључиво у функцији главног.

Дозвољена спратност помоћних објеката је П, са могућношћу изградње подземне етаже.

Помоћни објекти који се могу градити у оквиру обухвата Плана су: гараже, оставе, летње кухиње, нуспросторије, надстрешнице, бунари, цистерне за воду и слично.

Положај помоћних објеката у односу на бочне границе парцеле је исти као и главног. У „дну“ парцеле помоћни објекат може да се гради на граници парцеле уколико

не угрожава стамбени објекат односно уколико на суседној парцели нема изграђених помоћних објеката или су они постављени на исти начин. Помоћни објекат не може да се гради испред главног, у односу на регулациону линију, осим гаража (ово није дозвољено само у централном подручју насеља). Гараже се у том случају постављају на размаку 0,0 m од главног објекта односно тако да чине функционалну целину са њим.

Размак између главног (и другог) и помоћног објекта (или између самих помоћних објеката) је минимум 4,0 m или се могу градити на растојању од 0,0 m као објекти у низу на парцели, у зависности од функционалних потреба и површине парцеле.

На пацели је могућа изградња и економских објеката али само у складу са условима који су дати у поглављу III 1.11. Правила грађења за економске објекте.

У складу са Правилником о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи, у оквиру парцеле намењене породичном становању дозвољена је изградња отворених базена за личне потребе инвеститора.

Базени се могу градити у склопу слободног дела парцеле. Димезије базена треба ускладити са потребама инвеститора и просторним могућностима на парцели.

Базени се граде у дворишном делу парцеле, иза главног објекта. Удаљеност базена од суседне парцеле је одређена положајем главног објекта (на минимално 1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације и на минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације).

Удаљеност базена од главног објекта може да буде 0,0 m а од објекaта на суседним парцелама је минимум 4,0 m, односно тако да базен има довољну осунчаност током дана.

Објекат базена се може градити искључиво као укопани, без надземних елемената (потпорни зидови, делови конструкције). Уколико се граде затворени или наткривени базени, они представљају део објекта.

Материјализација базена може бити у масивном систему (АБ или зидана), метал (инокс систем) или ПВЦ. Завршна обрада базенске шкољке може бити керамика, ПВЦ или слични водоотпорни материјали као и водоотпорна боја за бетон.

 

Е) Врста објеката чија је изградња забрањена

 

У оквиру свих подручја у оквиру обухвата Плана, забрањена је изградња следећих објеката:

— за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину;

— на постојећој и планираној јавној површини, на површинама уже зоне санитарне заштите водоизворишта или на објектима или коридорима постојеће инфраструктуре;

— у оквиру Резервата природе „Багремара“ или Парка природе „Тиквара“ објекти се могу градити само у складу са регулативом која уређује начине њиховог очувања и заштите;

— у заштитном појасу јавних путева ван насеља, а који се утврђује у складу са Законом о путевима48 и износи за државне путеве првог реда 20 m, за државне путеве другог реда 10 m, односно за општинске путеве 5 m са обе стране пута;

— у заштитној зони електроенергетског појаса, који се утврђује се у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV објеката и износи за надземни вод 10 kV – 6 m, за надземни вод 35 kV – 15 m, за надземни вод 110 kV

– 15 m и за надземни вод 220 kV – 15 m;

— у заштитној зони водотокова, у складу са законом и прописима којим се уређује управљање водама, односно у плавним зонама;

— на геолошки нестабилним теренима, чија нестабилност је доказана у складу са законом којим се уређују геолошка и инжењерско – геолошка истраживања, у инжењерско – геолошким студијама, елаборатима и другом документацијом.

У подручјима становања, вишепородичног становања, централних садржаја и пословно административном делу забрањена је изградња следећих објеката: зграде за саобраћај и комуникације кл. број 124 (сем пошти и говорница), индустријске зграде и складишта кл. број 125, пољопривредне зграде кл. број 1271 и сложених индустријских зграда кл. број 23.

У радним зонама забрањена је изградња: стамбених зграда кл. број 11 (осим изградње једне стамбене јединице у оквиру радних објеката), нестамбених зграда кл. број 121, 126, 127.

Класе објеката чија је изградња забрањена у подручју спорта и рекреације, туризма су: зграде за саобраћај и комуникације кл. број 124, индустријске зграде и складишта кл. број 125,  пољопривредне зграде кл. број 127, сложених индустријских зграда кл. број 23, стамбених зграда кл. број 11, нестамбених зграда кл. број 121, 123, 126, 127.

 

Ж) Ограђивање и озелењавање парцеле

 

Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела, осим оних које представљају површину јавне намене (изузев када је то програмски неопходно) и суседних парцела вишепородичног становања међусобно.

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган. У изузетним случајевима, парцеле индустријских објеката, радних комплекса, могу се ограђивати и зиданом оградом висине до 2,2 m, ако производни процес то изричито захтева.

Сви елементи ограде, стубови, жица, зидови, зелена ограда, треба да буду на парцели која се ограђује, постављени уз саму међну линију.

Парцеле се ограђују транспарентном оградом или живом оградом чија висина према суседним парцелама може да буде до 2,00 m или зиданом оградом висине до 1,8 m.

Према регулацији, парцела се може оградити комбинованом оградом висине до 1,40 m, с тим да зидани део може имати максималну висину до 0,9 m. Капије и врата на оградама се могу отварати искључиво у оквиру парцеле на којој се налазе.

У оквиру грађевинске парцеле треба обезбедити одређени проценат зелене односно затрављене површине.

Зелене површине се могу користити искључиво као слободни простори пејзажно уређени, за одмор, игру и не могу бити намењени паркирању возила.

Приликом озелењавања простора стамбених, централних, радних и осталих садржаја треба се определити за аутохтоне сорте ниског, високог и средњег растиња које су прилагођене климатским и педолошким условима. Забрањена је садња инвазивних врста зеленила које могу да угрозе локалне сорте.

 

З) Проценат зеленила по дефинисаним наменама

 

— коридори улица: 20%,

— централни садржаји (образовање и култура, предшколске установе и вртићи, здравство и социјална заштита, верски комплекс) 30%,

— комуналне површине (фабрика за прераду воде, пијаца, гробље): 20%,

— зелене површине: 90%,

— спорт и туризам: 40%,

— површине остале намене:

– породично становање: 30%,

– становање са радом: 30%,

– вишепородично становање: 30%,

– рад: 30%,

– централни садржаји (пословање, администрација и трговина) 20%.

Пројекти озелењавања слободних и незастртих површина комплекса јавне намене (предшколске установе, основне школе, установе социјалне и медицинске заштите и др.) су обавезни приликом изградње и уређења простора.

 

И) Правила реконструкције, санације, адаптације и ревитализације постојећих

објеката

 

Реконструкција постојећих објеката се може дозволити уколико параметри затеченог стања и нису у складу са правилима грађења из овог плана (уколико је постојећа заузетост парцеле или спратност објекта који се реконструише већа од прописане правилима грађења за одређену намену).

Адаптација, санација и текуће одржавање постојећих објеката је могуће у оквиру намена простора предвиђених овим Планом.

Рестаураторски, конзерваторски и радови на ревитализацији културних добара се изводе на непокретним културним добрима и њиховој заштићеној околини, у складу са посебним условима надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Незаконито изграђени постојећи објекти који својим делом заузимају површину јавне намене, могу се озаконити односно може се извршити исправка границе парцеле уз прибављену сагласност управљача јавног добра.

У склопу парцеле намењене породичном становању и становању са радом дозвољена је изградња другог објекта, осим главног. Намена другог објекта може бити било која од оних дозвољених за главни објекат, што важи и за спратност и остале услове обликовања објекта.

 

Ј) Правила за образовање грађевинске парцеле

 

Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:

— за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална површина парцеле је 300,0 m2 a максимална 2000,0 m2,

— за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m (2 х 8,0 m), минимална површина је 500,00 m2 (2 х 250,00 m2), а само у изетним случајевима када су обе суседне парцеле изграђене 400 m2 (2 х 200,00 m 2) а максимална 1500 m2 (2×750,0 m2),

— за објекат у низу минимална ширина парцеле је 10,0 m (у изузетним случајевима 8m) минимална величина парцеле је 200,0 m2 а максимална 1500 m2,

— за објекте у подручју намењеном становању са радом минимална величина парцеле је 500 m2, максимална је 2000 m2 а минимална ширина је 12 m2,

— објекти становања са радом се могу градити искључиво као слободностојећи.

На грађевинским парцелама чија је површина мања од најмање површине утврђене условима и чија је ширина мања од најмање ширине утврђене условима може се утврдити изградња породичног стамбеног објекта спратности П+1 са два стана, индекса изграђености до 1,0 или степена заузетости до 60 %. Ово се може остварити само уколико су суседне парцеле изграђене и не постоје просторне могућности за проширење дате парцеле.

На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта под следећим условима:

— заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним, економским и помоћним објектима може бити до 40 %,

— растојање између два суседна објекта износи мин. 4,0 m за приземне и 4,5 m за спратне објекте,

— стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.

 

К) Положај објекта на парцели

 

Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију а дубина увлачења такође зависи од положаја постојећих објеката у улици, не може бити већа од 5,0 m

У улицама у којима је постојеће стање такво да је већина објеката изграђена у низу, нова изградња такође треба да се реализује као низ или прекинути низ (блокови 36, 37, 41 и 42 уз Шафарикову улицу и унутрашњи део блока 83). Исто важи и за случај слободностојећег објекта односно уличног фронта са слободностојећим објектима, како би се сачувало затечено стање и испоштовала постојећа урбана матрица.

Гаража се може поставити на регулациону линију на растојању 0,0 m од главног објекта уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже).

Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:

— основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се дозволи на минимално 1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације;

— основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације;

— Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0 m од границе парцеле;

— Основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита без испада).

За породично-стамбене објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза растојање од регулационе линија утврђује се на основу могућности и услова који су затечени на локацији, а да буду испоштовани сви остали урбанистички параметри дати у овом Плану.

Други објекат се може градити иза главног објекта на парцели, постављен према бочним границама парцеле исто као и главни. Удаљеност другог од главног објекта може бити 0m или минимално 4,0m али не више од половине висине вишег објекта.

 

Л) Максимална дозвољена спратност и висина објекта

 

Спратност главног објекта је максимално П+2 (не и обавезујуће).                            Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина главног објекта је максимално 15,0 m од коте прилазног пута објекта до слемена.

Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље) а максималне висине до 4,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца.

 

Љ) Међусобна удаљеност објеката

 

Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката (сем објеката у низу) не може бити мања од 4,0 m (основни габарит са испадом). Удаљеност између главног и другог објекта, удаљеност између главног и помоћног објекта не може бити мања од 4,0м.

Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.

У оквиру парцела породичног становања и становања са радом је забрањена изградња помоћних објеката који хигијенски угрожавају основну функцију простора (то су отворена ђубришта, пољски клозети).

 

Неизграђено грађевинско земљиште које се отуђује – кат. парц. бр. 265/1 К.О. Бачка Паланка-град  је неуређено, отуђује се у виђеном стању и све трошкове радова на опремању и промени намене предметне парцеле сноси будући купац.

 

Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 265/1 К.О. Бачка Паланка-град  утврђена је према Процени тржишне вредности грађевинског земљишта бр. 205-464-08-00047/2020 од дана 16. октобра 2020. године добијеној од Пореске управе – Сектора за издвојене активности – Групе за контролу издвојених активности малих локација Бачка Паланка и износи 341.910,00 динара.

 

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне цене и за кат. парц. бр. 265/1 К.О. Бачка Паланка-град  износи 34.191,00 динара.

 

 

Неизграђено грађевинско земљиште које се отуђује – кат. парц. бр. 265/2 К.О. Бачка Паланка-град је неуређено, отуђује се у виђеном стању и све трошкове радова на опремању и промени намене предметне парцеле сноси будући купац.

 

Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 265/2 К.О. Бачка Паланка-град утврђена је према Процени тржишне вредности грађевинског земљишта бр. 205-464-08-00047/2020 од дана 16. октобра 2020. године добијеној од Пореске управе – Сектора за издвојене активности – Групе за контролу издвојених активности малих локација Бачка Паланка и износи 295.800,00 динара.

 

 

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне цене и за кат. парц. бр. 265/2 К.О. Бачка Паланка-град износи 29.580,00 динара.

 

 

Неизграђено грађевинско земљиште које се отуђује – кат. парц. бр. 265/3 К.О. Бачка Паланка-град је неуређено, отуђује се у виђеном стању и све трошкове радова на опремању и промени намене предметне парцеле сноси будући купац.

 

Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 265/3 К.О. Бачка Паланка-град  утврђена је према Процени тржишне вредности грађевинског земљишта бр. 205-464-08-00047/2020 од дана 16. октобра 2020. године добијеној од Пореске управе – Сектора за издвојене активности – Групе за контролу издвојених активности малих локација Бачка Паланка и износи 334.080,00 динара.

 

 

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне цене и за кат. парц. бр. 265/3 К.О. Бачка Паланка-град  износи 33.408,00 динара.

 

 

Неизграђено грађевинско земљиште које се отуђује – кат. парц. бр. 265/4 К.О. Бачка Паланка-град је неуређено, отуђује се у виђеном стању и све трошкове радова на опремању и промени намене предметне парцеле сноси будући купац.

 

Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 265/4 К.О. Бачка Паланка-град утврђена је према Процени тржишне вредности грађевинског земљишта бр. 205-464-08-00047/2020 од дана 16. октобра 2020. године добијеној од Пореске управе – Сектора за издвојене активности – Групе за контролу издвојених активности малих локација Бачка Паланка и износи 338.430,00 динара.

 

 

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне цене и за кат. парц. бр. 265/4 К.О. Бачка Паланка-град  износи 33.843,00 динара.

 

Неизграђено грађевинско земљиште које се отуђује – кат. парц. бр. 265/5 К.О. Бачка Паланка-град је неуређено, отуђује се у виђеном стању и све трошкове радова на опремању и промени намене предметне парцеле сноси будући купац.

 

Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 265/5 К.О. Бачка Паланка-град утврђена је према Процени тржишне вредности грађевинског земљишта бр. 205-464-08-00047/2020 од дана 16. октобра 2020. године добијеној од Пореске управе – Сектора за издвојене активности – Групе за контролу издвојених активности малих локација Бачка Паланка и износи 332.340,00 динара.

 

 

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне цене и за кат. парц. бр. 265/5 К.О. Бачка Паланка-град износи 33.234,00 динара.

 

Утврђене почетне цене представљају најниже цене отуђења кат. парц. бр. 265/1, бр. 265/2, бр. 265/3, бр. 265/4 и бр. 265/5, све парцеле у К.О. Бачка Паланка-град.

 

Учесници јавног надметања (лицитације) у обавези су да уплате гарантни износ у висини од 10 % од почетне цене за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, на рачун Општине Бачка Паланка бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком «за учешће на лицитацији».

 

Износ уплаћеног гарантног износа се урачунава у цену предметне непокретности најповољнијем учеснику јавног надметања (лицитације), уколико остане при понуди и закључи уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта.

 

Неизграђено грађевинско земљиште – кат. парц. бр. 265/1, бр. 265/2, бр. 265/3, бр. 265/4 и бр. 265/5, све парцеле у К.О. Бачка Паланка-град отуђују се у својину учесника јавног надметања који понуди највећу цену.

 

Уколико најповољнији учесник јавног надметања (лицитације) одустане од понуде учињене на јавном надметању (лицитацији) или својом кривицом не закључи уговор, губи право на враћање гарантног износа, те се у том случају најповољнијим учесником јавног надметања (лицитације) сматра правно или физичко лице које је понудило следећу највећу цену.

 

Учесницима јавног надметања (лицитације) чија понуда није прихваћена, односно који неизграђено грађевинско земљиште не добију у својину, вратиће се уплаћени гарантни износ у року од 7 (седам) дана од дана закључења поступка јавног надметања (лицитације).

 

Поступак јавног надметања (лицитације) спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, односно да у поступку отуђења неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 265/1, бр. 265/2, бр. 265/3, бр. 265/4 и бр. 265/5, све парцеле у К.О. Бачка Паланка-град учествује један учесник лично или преко заступника, односно пуномоћника.

 

Право учешћа на јавном надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.

 

Пријаве за јавно надметање (лицитацију) се подносе у затвореним ковертама на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, 21400 Бачка Паланка, са назнаком: «Комисији за грађевинско земљиште–отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, кат. парц. бр. 265/1 К.О. Бачка Паланка-град – НЕ ОТВАРАЈ“, «Комисији за грађевинско земљиште–отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, кат. парц. бр. 265/2 К.О. Бачка Паланка-град – НЕ ОТВАРАЈ“, «Комисији за грађевинско земљиште–отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, кат. парц. бр. 265/3 К.О. Бачка Паланка-град – НЕ ОТВАРАЈ“, «Комисији за грађевинско земљиште–отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, кат. парц. бр. 265/4 К.О. Бачка Паланка-град – НЕ ОТВАРАЈ“ и/или «Комисији за грађевинско земљиште–отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, кат. парц. бр. 265/5 К.О. Бачка Паланка-град – НЕ ОТВАРАЈ“, непосредно на писарници Општине.

 

Пријава мора да садржи:

 

за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, адресу, потпис и ЈМБГ подносиоца пријаве, лично име заступника, односно пуномоћника ако подносилац пријаве који је физичко лице не учествује лично у поступку, уредно овлашћење за заступање, уверење о измирењу свих обавеза по основу изворних прихода Општине, неизграђено грађевинско земљиште за које се подноси пријава, изјаву о прихватању услова из јавног огласа, износ понуђене цене ( исти или већи од почетног износа утврђеног јавним огласом) и доказ о уплаћеном гарантном износу који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

– за правна лица и предузетнике: назив, односно пословно име и седиште, потпис од стране овлашћеног лица и печат, извод или решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар, потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ), уверење о измирењу свих обавеза по основу изворних прихода Општине, неизграђено грађевинско земљиште за које се подноси пријава, изјаву о прихватању услова из јавног огласа, износ понуђене цене ( исти или већи од почетног износа утврђеног јавним огласом) и доказ о уплаћеном гарантном износу који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу «Ало», листу «Недељне новине» и на званичном сајту Општине Бачка Паланка, односно у времену од 10. априла 2021. године закључно са 10. мајем 2021. године до 15,00 часова.

 

Отварање пријава и спровођење поступка јавног надметања (лицитације) обавиће се јавно у присуству чланова Комисије за грађевинско земљиште и заинтересованих учесника јавног надметања (лицитације) дана 13. маја 2021. године (четвртак) у просторијама Општине Бачка Паланка

 

 • за кат. парц. бр. 265/1 К.О. Бачка Паланка-град-са почетком у 15,00 часова,
 • за кат. парц. бр.265/2 К.О. Бачка Паланка-град –са почетком у 15,30 часова,
 • за кат. парц. бр. 265/3 К.О. Бачка Паланка-град –са почетком у 16,00 часова,
 • за кат. парц. бр. 265/4 К.О. Бачка Паланка-град–са почетком у 16,30 часова и
 • за кат. парц. бр. 265/5 К.О. Бачка Паланка-град–са почетком у 17,00 часова.

 

Лицитациони корак износи:

 

 • 095,50 динара на укупно утврђену почетну цену за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 265/1 К.О. Бачка Паланка-град,
 • 790,00 динара на укупно утврђену почетну цену за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 265/2 К.О. Бачка Паланка-град,
 • 704,00 динара на укупно утврђену почетну цену за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 265/3 К.О. Бачка Паланка-град,
 • 921,50 динара на укупно утврђену почетну цену за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 265/4 К.О. Бачка Паланка-град и
 • 617,00 динара на укупно утврђену почетну цену за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 265/5 К.О. Бачка Паланка-град.

 

 

Све ближе информације могу се добити у Општини Бачка Паланка, у соби бр. 37 и бр. 38 или на тел. 021/210-1149, 021/210-1150 и 021/210-1152.

 

 

 

 

К О М И С И Ј А