ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Осма седница Скупштине општине одржаће се понедељак, 12. априла, 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Одлуке о одузимању права коришћења у 2719/11976 дела Месној заједници Челарево на непокретности уписаној у Лист непокретности бр. 2807 К.О. Челарево – објекту бр. 6 – зграда осталих индустријских делатности, површтине 11976 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка у 2719/11976 дела, саграђеном на катастарској парцели бр. 508. К.О. Челарево;

(Известилац: Душан Танкосић, шеф Службе за имовинско-правне и стамбене послове);

2. Разматрање Информације о стању спорта у Општини Бачка Паланка у периоду од 01.01.2020.-31.12.2020. године;

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка Паланка);

3. Доношење Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Црвеног крста Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Бранислав Шобот, секретар Црвеног крста Бачка Паланка);

4. Разматрање Извештаја о раду ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

5. Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Дарко Божовић, директор Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка);

6. Разматрање Извештаја о раду Установе: „Културни центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе: „Културни центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка);

7. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Милица Стоисављевић, директор Туристичке организације општине Бачка Паланка);

8. Разматрање Извештаја о раду Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка);

9. Разматрање Извештаја о раду Установе: „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Вера Петровић, директор Установе: „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка);

10. Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за период 01.01.2020.-31.12.2020. године;

(Известилац: Александра Кнежевић, секретар Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка);

11. Доношење Решења о образовању и именовању чланова и заменика чланова Радне групе за анализу постојећег стања и праћења процеса газдовања и обнове шуме на подручју Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка);

12. Доношење Решења о образовању и именовању чланова и заменика чланова Комисије за надзор над применом дефинисаних процеса у Одлуци у вези са газдовањем шумама на подручју Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка);

13. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка);

14. Oдборничка питања.

ДОПУНA ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

1. Доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

2. Доношење Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Душан Танкосић, шеф Службе за имовинско-правне и стамбене послове);

3. Доношење Одлуке о приступању изради Локалног плана управања отпадом на територији Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

4. Доношење Програма о допуни Програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

5. Доношење Решења о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“);

6. Разматрање Извештаја о раду Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард );

7. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: представник Дома здравља);

8. Доношење Решења о престанку функције директора Jавног предузећа „Стандард“ БачкаПаланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

9. Доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора Jавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

10. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

Позивамо да извештавате!

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.