36. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 7.априла 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 33. седнице Општинског већа, одржане дана 24. марта 2021.године, и Записника са 35. седнице одржане дана 31. марта 2021. године;

2. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“);

3. Разматрање Извештаја о раду Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“);

4. Утврђивање предлога Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Душан Танкосић, шеф Службе за имовинско правне и стамбене послове);

5. Утврђивање предлога Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

6. Доношење Закључка о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка – катастарска парцела број 265/1, катастарска парцела број 265/2, катастарска парцела број 265/3, катастарска парцела број 265/4 и катастарска парцела број 265/5, све парцеле у К.О. Бачка Паланка-град

(Известилац: Зоран Баћина, пуководилац Одељења за привреду);

7. Утврђивање предлога Програма о допуни Програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

8. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: представник Дома здравља);

9. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Параге“ из Парага за 2020. годину

(Известилац: , представник МЗ);

10. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Силбаш“ из Силбаша за 2020. годину

(Известилац: представник МЗ);

11. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Младеново“ из Младенова за 2020. годину

(Известилац: представник МЗ);

12. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Нештин“ из Нештина за 2020. годину

(Известилац: представник МЗ);

13. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Визић“ из Визића за 2020. годину

(Известилац: представник МЗ);

14. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!