ОДРЖАНА 33. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 33. седници Општинског већа, одржаној дана 24. марта 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 11 тачaка дневног реда.

Општинско веће утврдило је предлог Одлуке о одузимању права коришћења у 2719/11976 дела Месној заједници Челарево на непокретности уписаној у Лист непокретности бр. 2807 К.О.Челарево-објекту бр. 6- зграда осталих индустријских делатности, површине 11976 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка у 2719/11976 дела, саграђеном на катастарској парцели број 508 К.О. Челарево, који је прослеђен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.

Чланови већа су донели Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом-катастарска парцела број 288/9 К.О. Бачка Паланка-град. Донет је Закључак о спровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока 100 и делова блокова 94 и 101 у Бачкој Паланци.

Чланови већа су такође донели Закључак о спровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради измена и допуна

Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци- „Меркур“. Разлог због којег се приступа изради Измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци – ,,Меркур” је промена намене простора намењеног раду у простор намењен вишепородичном становању.

Чланови већа су размотрили Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад Бачка Паланка за 2020. годину и Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за период од 01.01.-31.12.2020. године, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.

Општинско веће је усвојило Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2020. годину. Према речима известиоца, Одлуком о буџету општине Бачка Паланка за 2020. годину, буџетском Фонду за заштиту животне средине опредењена су средства у износу од 35.500.000,00 динара. Укупан износ утрошених средстава у 2020. години износи 30.061.185,60 динара, односно 84,68 процената од укупно планираних средстава.

Размотрени су Извештаји о финансијском пословању и Извештаји о раду Месне заједнице „Карађорђево“ из Карађорђева за 2020. годину и Месне заједнице „Товаришево“ за 2020. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.