33. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 24. марта 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 31. седнице Општинског већа, одржане дана 17. марта 2021.године;

2. Утврђивање предлога Одлуке о одузимању права коришћења у 2719/11976 дела Месној заједници Челарево на непокретности уписаној у Лист непокретности бр. 2807 К.О.Челарево-објекту бр. 6- зграда осталих индустријских делатности, површине 11976 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка у 2719/11976 дела, саграђеном на катастарској парцели број 508 К.О. Челарево

(Известилац: Душан Танкосић, шеф Службе за имовинско правне и стамбене послове);

3. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом-катастарска парцела број 288/9 К.О. Бачка Паланка-град

(Известилац: Душан Танкосић, шеф Службе за имовинско правне и стамбене поослове);

4. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока 100 и делова блокова 94 и 101 у Бачкој Паланци

(Известилац:Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

5. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци- „Меркур“

(Известилац:Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство):

6. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Центра за социјални рад Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: Вера Петровић, директор Центра за социјални рад);

7. Разматрање Извештаја о раду и Финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за период од 01.01.-31.12.2020. године

(Известилац: Александра Кнежевић, секретар Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка);

8. Усвајање Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: Војислав Зубац, службеник из Одељења за друштвене делатности);

9. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Карађорђево“ из Карађорђева за 2020. годину

(Известилац: Марко Шијан, председник Савета Месне заједнице);

10. Разматрање Финансијског извештаја о приходима и расходима Месне заједнице „Товаришево“ за 2020. годину

(Известилац:Сава Данилов, секретар Месне заједнице);

11. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!