ОДРЖАНА 32. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 32. седници Општинског већа, одржаној дана 19. марта 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 2 тачкe дневног реда.

По првој тачки дневног реда Општинско веће утврдило је предлог Декларације о забрани сече аутохтоних врста дрвећа на подручју Парка природе ,,Тиквара“ и приобаљу Дунава, обавези обнове посечених шума на наведеним подручјима са аутохтоним (изворним, дугоживећим и неклонским) врстама дрвећа, која је упућена Скупштини општине Бачка Паланка на разматрање и усвајање.

По другој тачки дневног реда чланови већа утврили су предлог Одлуке у вези са газдовањем шумама на подручју општине Бачка Паланка. Наведена Одлука је упућена Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање. Поменутом Одлуком Скупштина општина Бачка Паланка формираће радну групу која ће анализирати постојеће стање и донети закључке у односу на процесе газдовања и обнове шума на подручју општине Бачка Паланка. Радну групу чиниће представници институција и организација из реда локалне самоуправе, ЈП,,Војводинашуме“, Шумарског факултета из Београда, Института за низијско шумарство и животну средину, Покрајинског завода за заштиту природе из Новог Сада и Удружења грађана ,,Аквила“. Скупштина општине Бачка Паланка, формираће комисију од три члана која ће вршити надзор над спровођењем дефинисаних процеса.