OДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 6. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 26. фебруара 2021. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 37 тачака дневног реда.

На седници је донето Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка, Борковић Александру. Нови мандат потврђен је Савић Вишњи. Усвојени су записници са 3., 4. и 5. седнице Скупштине општине Бачка Паланка. Одборници су донели Одлуку о потврђивању чланства Општине Бачка Паланка у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије, Одлуку о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину, Одлуку о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа Општине, Одлуку о оснивању Савета за међунационалне односе Општине Бачка Паланка, Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације дела јужне радне зоне – Трансфер станица у Бачкој Паланци, Одлуку о изради Плана генералне регулације насеља Гајдобра, Одлуку о изради измени и допуни Плана генералне регулације Бачка Паланка, Одлуку о преносу права коришћења на непокретностима уписаним у лист непокретности број 8693 к.о. Бачка Паланка – град, катастарска парцела број 7156/15 к.о. Бачка Паланка – град, Установи за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка, Одлуку о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини. Усвојени су Програм давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини

Општине Бачка Паланка за 2021. годину и Решење о откупу посебних делова зграде на катастарској парцели број 296/6 к.о. Бачка Паланка – град.

Одборници су усвојили План и Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2021. годину, Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Геронтолошког центра, Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“, Међуопштинске организације слепих и слабовидих, и Предшколске установе „Младост. Одборници су такође усвојили План рада Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2021. годину. Размотрен је Извештај о раду Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2020/2021. годину, Извештај о избору чланова за Савет месне заједнице Карађорђево, Извештај о избору чланова за Савет месне заједнице Нештин и Извештај о раду Комисије за планове за период од 1. јануара 2020. – 31. децембра 2020. године Одборници су усвојили и Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке школе „9. мај“ Бачка Паланка, Основне школе „Вук Караџић“ и Основне школе „Бранко Ћопић“ Младеново. Усвојено је Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за младе Општине Бачка Паланка, Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка, Савета за родну равноправност, Управног и Надзорног одбора Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ и Комисије за спровођење конкурса за избор директора.