ОДРЖАНА 27. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 27. седници Општинског већа, одржанoj 24. фебруара 2021. Општинско веће je утврдило предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Гајдобра. Циљеви уређења и изградње насеља Гајдобра су: урбанизација насеља у складу са потребама, усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену, дефинисање грађевинских парцела и приступних саобраћајница, стварање услова за инфраструктурно опремање насеља, дефинисање претежних намена површина, одређивање површина јавне намене, дефинисање траса, капацитета и прикључака на саобраћајну и комуналну инфраструктуру, дефинисање правила уређења и правила грађења, заштита животне средине и природних целина. Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Гајдобра упућен је Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање.

Чланови већа су утврдили и предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка. Разлог због којег се приступа изради Измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка је циљана измена и допуна и дефинисање грађана у делу блока 48 у Бачкој Паланци. Овај предлог је упућен Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање. Утврђен је и предлог Решења о откупу посебних делова зграде на катастарској парцели бр. 296/6 К.О. Бачка Паланка – град, који је такође упућен Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање.