ОДРЖАНА 25. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 25. седници Општинског већа, која је одржана 18. фебруара 2021. године чланови већа дали су сагласност на Правилник о водоснабдевању и техничким условима за прикључење на систем јавног водовода. Овим Правилником утврђују се услови и начин снабдевања корисника водом путем система јавног водовода, техничко решење водоводних инсталација и прикључивања на јавну водоводну мрежу, а ради правилног водоснабдевања корисника, заштите вода, осигурања потребних количина воде и њене санитарно – хигијенске исправности. Општинско веће усвојило је и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места установе: Културни центар Бачка Паланка.

Општинско веће је размотрило и Извештај о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2020. годину. Захтеви примљени током године за децу и ученике су 181. Чланови већа утврдили су предлог Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини, који се упућује Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање. Чланови већа су усвојили и предлог Одлуке о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних

тела органа Општине. Утврђен је предлог Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе Општине Бачка Паланка, предлог Одлуке о потврђивању чланства Општине Бачка Паланка у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије, предлог Одлуке о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину, предлог Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела јужне радне зоне – трансфер станица у Бачкој Паланци и предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима уписаним у лист непокретности бр. 8693 К.О. Бачка Паланка-град-катастарска парцела бр. 7156/15 К.О. Бачка Паланка-град Установи за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка који се упућују Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање.