25. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак 18. фебруара 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 23. седнице Општинског већа одржане дана 03. фебруара 2021. године

2. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о водоснабдевању и техничким условима за прикључење на систем јавног водовода

(Изввестилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

3. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места установе: Културни центар Бачка Паланка

(Известилац: Оља Нађ, директор Културног центра);

4. Разматрање Извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком

детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2020. годину

(Известилац: Татјана Буха, координатор)

5. Утврђивање предлога Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

(Известилац: Мирослав Вучковић, члан Општинског већа задужен за пољопривреду, шумарство и водопривреду);

6. Утврђивање предлога Одлуке о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа Општине

(Известилац: Милан Чавић,председник Скупштине општине);

7. Утврђивање предлога Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе Општине Бачка Паланка

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

8. Утврђивање предлога Одлуке о потврђивању чланства Општине Бачка Паланка у Сталној конференцији градова и општина -Савезу градова и општина Србије

(Известилац: Марија Кутањац, руководилац Одељења за скупштинске и извршне послове);

9. Утврђивање предлога Одлуке о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

10. Утврђивање предлога Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

11. Утврђивање предлога Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела јужне радне зоне –трансфер станица у Бачкој Паланци

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за друштвене делатности);

12. Утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима уписаним у лист непокретности бр. 8693 К.О. Бачка Паланка-град-катастарска парцела бр. 7156/15 К.О. Бачка Паланка-град Установи за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

13. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!