ОДРЖАНА 24. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 24. седници Општинског већа, која је одржана 10. фебруара 2021. године чланови већа размотрили су Извештај о раду Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2020/2021. годину. Одређено је укупно 150 стипендија за школску 2020/2021. годину и то: 60 стипендија за ученике и 90 стипендија за студенте. Висина стипендије за ученике износи 4.000,00 динара месечно, док за студенте висина стипендије износи 5.000,00 динара месечно и исплатиће се у 10 месечних рата. Овај извештај се упућује Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање. Чланови већа утврдили су. и предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2021. годину, који се такође упућује Скупштини Општине Бачка Паланка на даље одлучивање.

Општинско веће је размотрило Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања, на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године. Јавно комунално предузеће ,,Комуналпројект је остварило пословне приходе са 90,85 %, а пословни расходи за текући период су 90,55 %. Предузеће је на крају четвртог кварта 2020. године исказало добит у износу од 1.739.828,24 динара. Јавно предузеће ,,Стандард” Бачка Паланка остварило је

пословне приходе у укупном износу од 49.769.000,00 динара. Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 48.326.000,00 динара За овај извештајни период позитиван пословни добитак је 1.443.000,00 динара.

Општинско веће је дало сагласност на Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији Општине Бачка Паланка, Правилник о одржавању јавних зелених површина на територији Општине Бачка Паланка, Правилник о сакупљању инертног и неопасног отпада на територији Општине Бачка Паланка и одржавању градске депоније у граду Бачка Паланка, Правилник о преузимању, превозу посмртних остатака умрлог и организацији сахране у Општини Бачка Паланка, Правилник о атмосферској канализацији, Правилник о одвођењу и пречишћавању отпадних вода на територији Општине Бачка Паланка, Правилник о управљању, покопавању и ексхумацији посмртних остатака, уређењу и одржавању гробаља у Општини Бачка Паланка, Правилник о одржавању чистоће на површинама јавне намене у Општини Бачка Паланка, Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места Народне библиотеке „Вељко Петровић“ број: 871/031 од 22.11.2019 и Правилник о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи ,,Младост” Бачка Паланка. Општинско веће је донело Решење о измени Решења о образовању Савета за здравље Општине Бачка Паланка.