Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бачка Паланка у 2021. години

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00048/2021-01/2, од 25.јануара 2021.године, чланова 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 60. Статута општине Бачка Паланка (“Службени лист општине Бачка Паланка” бр. 9/2019), Одлуке о буџету општине Бачка Паланка за 2021. годину (“Службени лист општине Бачка Паланка” бр. 32/2020), председник општине Бачка Паланка расписује :

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА У 2021. ГОДИНИ

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Намена конкурса је : остваривање јавног интереса свих грађана Општине Бачка Паланка у области јавног информисања, развој медијског плурализма, увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима, укључујући и интернет странице, на језицима националних мањина који се користе на територији Општине Бачка Паланка, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана; заштита и развој људских права и демократије, унапређивање правне и социјалне државе; родна равноправност, слободан развој личности, брига о особама са инвалидитетом и заштита деце и младих, развој културног и уметничког стваралаштва; развој образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развој науке, спорта и физичке културе; заштита животне средине и здравља људи; унапређивање медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Општине Бачка Паланка за информацијама и садржајима из свих области живота.

Висина средстава предвиђених за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бачка Паланка у 2021. години износи 13.200.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 2.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, према подацима уписаним у складу са Законом;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1.Значај пројекта са становишта:

* остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

* остваривање намене конкурса;

* усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

* идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

* заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2. Утицај и изводљивост са становишта:

* усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

* степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

* мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;

* разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

* степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3. Капацитети са становишта:

* степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

* неопходних ресурса за реализацију пројекта;

* стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

* прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

* економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва Општине Бачка Паланка;

2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;

5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;

6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

IV РОКОВИ

Конкурс ће бити објављен на сајту општине Бачка Паланка и у дневном листу „Дневник”.

Рок за подношење пријава и пројеката је двадесет (20) дана од дана објављивања конкурса.

Проверу документације поднете на Конкурс, односно испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова врши Комисија коју формира председник општине Бачка Паланка.

Учесник Конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. Пројекат учесника Конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се.

Учеснику Конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење из става 1. овог члана и његов пројекат се не разматра.

Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

Одлуку о расподели средстава са образложењем, у форми решења, доноси на основу предлога Комисије, председник општине Бачка Паланка. Рок за доношење решења је 90 дана од дана закључења конкурса.

Одлука о расподели средстава биће објављена на сајту општине Бачка Паланка.

На основу решења закључује се уговор, који је услов за праћење реализације суфинансираног пројекта, а који Комисија председника општине Бачка Паланка доставља у најкраћем могућем року учесницима Конкурса којима су одобрена средства. Учесник Конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања доставља потписан и оверен уговор органу који је расписао конкурс. Уколико учесник Конкурса коме су одобрена средства не достави уговор сматраће се да је одустао од додељених средстава.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Пријава се подноси путем јединствених образаца, у два примерка, који су уз Јавни конкурс објављени на сајту општине Бачка Паланка ( www.backapalanka.rs ).

· Образац (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања);

– попуњен предлог пројекта

– попуњен буџет пројекта

Уз горе наведене образце неопходно је приложити и копије следећих докумената у једном примерку:

· решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

· решење о регистрацији из регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

· потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокиран рачун );

· дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издата од стране Регулаторног тела за електронске медије;

· потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије,радио,интернет медије и новинске агенције;

· потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

· оверену изјаву да учесник конкурса нема изречене мере од стране државних органа или да се против њих не води поступак, од стране регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

· оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве произвидњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма).

Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра I, број 16., 21400 Бачка Паланка, са назнаком: за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, или предати лично на писарници општине Бачка Паланка , Краља Петра I, број 16.

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у Комисији

Позивају се новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана Комисије, прилажу и доказ о регистрацији у Регистар удружења. Уз предлоге за чланове комисије, доставити и кратке биографије.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да предложе чланове комисије. Уз предлог за члана комисије, потребно је доставити и кратке биографије.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Рок за подношење предлога кандидата је 20 ( двадесет ) дана од дана објављивања конкурса.

Предлоге доставити у писменој форми на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра I број 16., 21400 Бачка Паланка, са назнаком: за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања – предлог за члана Комисије, или предати лично на писарници општине Бачка Паланка , Краља Петра I, број 16.

Број: I-40-8/2021 Председник општине Бачка Паланка

Дана: 5.2.2021.године Бранислав Шушница, с.р.