Конкурс за стицање права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе у 2021. години

1.Општи услови конкурса

Право на уплату доприноса могу да остваре самостални уметници, самостални

стручњаци у култури, самостални извођачи културних програма и самостални

сарадници у култури, односно лица која самостално обављају уметничку или другу

делатност у области културе, у смислу закона којим се уређује област културе, а која

су пријављена на територији Општине Бачка Паланка.

Право на уплату доприноса може да оствари напред наведено лице коме је у складу

са законом, репрезентативно удружење у култури код кога је је то лице уведено у

евиденцију, утврдило статус лица које самостално обавља уметничку или другу

делатност ако испуњава следеће услове:

– да има пребивалиште на територији Општине Бачка Паланка;

– да му је надлежна пореска управа утврдила обавезу плаћања доприноса у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, као лицу које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе;

– да укупан приход који је остварило у претходној години не прелази износ просечне

годишње зараде у Републици Србији, исплаћене у претходној години;

– да нема у својини непокретности, осим оне у којој станује.

2.Начин подношења пријаве

Лице из тачке 1. овог конкурса подноси захтев за стицање права на уплату

доприноса од стране Општине Бачка Паланка, на посебном обрасцу који прописује

Општинска управа Општине Бачка Паланка. Образац се може преузети у канцеларији број 8 или на сајту Општине.

Уз захтев приложити следећу документацију:

1. уверење репрезентативног удружења у култури о статусу лица које

самостално обавља уметничку или другу делатност;

2. уверење о пребивалишту;

3. оверена фотокопија личне карте и радне књижице;

4. решење надлежне пореске управе о утврђивању аконтационог задужења

доприноса за социјално осигурање за текућу годину, односно коначног задужења

доприноса за претходну годину;

5. уверење надлежне локалне администрације о поседовању имовине физичких

лица;

6. потврда надлежног фонда за пензијско и инвалидско осигурање о поднетој

пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање.

Репрезентативна удружења у култури дужна су да у року од 15 дана од дана преноса

средстава из буџета Општине Бачка Паланка, изврше уплату доприноса за лице из

тачке 1. надлежној пореској управи и да доказ о уплати доставе Општинској управи

Општине Бачка Паланка.

Уколико дође до промене чињеница од значаја за остваривање права на уплату

доприноса лице из тачке 1. овог Конкурса дужно је да пријави настале промене

Општинској управи Општине Бачка Паланка најкасније 15 дана од дана настанка

промене.

3.Одлучивање по пријавама

Поднете пријаве разматра и решење доноси Општинска управа Општине Бачка

Паланка, Одељење за друштвене делатности уз сагласност председника Општине.

Одобрена средства се исплаћују у складу са приливом средстава у буџет Општине

Бачка Паланка.

Конкурс се објављује у средствима информисања и на интернет сајту Општине Бачка Паланка: www.backapalanka.rs

Конкурс је отворен током целе године.

Додатне информације могу се добити у Општини Бачка Паланка, канцеларија број 8,

односно на телефоне: 021/21 10 119

Документи:

  1. Образац - уметници (56 KB)