Јавни позив за суфинансирање пројеката удружења грађана у области културе

На основу члана 38 .Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/2011-др.закон и 44/2018-др.закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 6. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области културе („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 36/2018) и Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за 2021. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 32/2020), Комисија за оцену пројеката из области културе, на својој 1. седници, одржаној дана 12. јануара 2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ

КУЛТУРЕ

На конкурсу може да учествује удружење:

  • које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/2011-др.закон и 44/2018-др.закон);

  • које је регистровано на територији Општине Бачка Паланка, више од две године од расписивања конкурса;

  • које је регистровано мање од две године од расписивања конкурса, под условом да је партнер на пројекту са удружењем које испуњава услов из тачке 2;

  • које пројекат реализује на територији Општине Бачка Паланка;

  • које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;

  • ако је оправдало средства добијена из буџета Општине Бачка Паланка по конкурсима за суфинансирање пројеката удружења грађана у претходној години;

  • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;

  • које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;

  • које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70 % од вредности пројекта и минимални износ средстава који се додељује по једној пријави је 30.000,00 динара, а максимални не сме износити више од 200.000,00 динара. Подносилац пријаве је у обавези да обезбеди 30 % сопствених средстава за предложени пројекат.

Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до краја календарске године у којој се средства за суфинансирање одобравају, односно до 31. децембра 2021. године.

Удружења грађана који учествују на конкурсу могу да конкуришу само са једним пројектом.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

  • један штампани оригинал пријавног обрасца на конкурс, који је потписан и оверен печатом удружења (на местима која су за то предвиђена) – пријавни образац се може преузети на интернет страници Општине Бачка Паланка.

Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин .

Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо.

Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Бачка Паланка или шаље поштом на доле назначену адресу:

Општина Бачка Паланка

Одељење за друштвене делатности

Комисија за оцену пројеката из области културе

Краља Петра Првог бр.16

21400 Бачка Паланка

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај јавни позив је од 16.јануара 2021.године до 1.фебруара 2021.године , а јавни позив се објављује на огласној табли Општине Бачка Паланка, званичној интернет страници Општине Бачка Паланка, на порталу Е-управа и у штампаном средству информисања „Недељне новине“ из Бачке Паланке.

Комисија у року до 60 дана од завршетка конкурса доноси ранг листу са бодовима пријављених пројеката и објављује је на огласној табли,званичној интернет страници Општине Бачка Паланка и порталу Е-управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања ранг листе са бодовима пријављених пројеката на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачка Паланка.

На ранг листу са бодовима пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачка Паланка. Приговор се подноси Општинском већу Општине Бачка Паланка.

Одлуку по приговору Општинско веће Општине Бачка Паланка доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору пројеката који се суфинансирају из буџета Општине Бачка Паланка председник општине доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора и објављује је на огласној табли Општине Бачка Паланка, званичној интернет страници Општине Бачка Паланка и порталу Е-управа.