ЗАБРАНА КОРИШЋЕЊА ПЛАСТИЧНИХ КЕСА НА МЕСТУ ПРОДАЈЕ РОБА И УСЛУГА

Одлука о забрани коришћења пластичних кеса на месту продаје роба и услуга, која је донета на 42. седници Скупштине општине Бачка Паланка одржаној 15. јуна 2020. године, ступила је на снагу 1. јануара 2021. године („Службени лист општине Бачка Паланка“, број 15/2020) и преносимо је у целости:

Члан 1.

Овом одлуком прописује се забрана коришћења пластичних кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга на територији општине Бачка Паланка (у даљем тексту територија општине), осим биоразградивих пластичних кеса произведених у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразгрању, о оцењивању усаглашености и условима које мора да испуни именовано тело („Службени гласник РС, бр. 3/2012), (у даљем тексту: биоразградиве пластичне кесе).

Члан 2.

Место продаје робе и услуга, у смислу ове одлуке, су сва малопродајна и велепродајна места, као и регистрована пијачна места, на којима се врши продаја робе и услуга на територији општине.

Члан 3.

На месту продаје робе и услуга на територији општине, забрањује се коришћење пластичних кеса за испоруку робе, осим биоразградивих пластичних кеса. Ова одредба се не односи на производе који се пакују у амбалажни материјал намењен за тај производ и са њим је у директном контакту.

Члан 4.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши Општинска управа Општине Бачка Паланка, Одељење за привреду – Инспектор за заштиту животне средине.

Члан 5.

За поступање супротно Члану 3. ове одлуке казниће се:

– правно лице новчаном казном од 150.000,00 динара

– одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000,00 динара

– предузетник новчаном казном од 50.000,00 динара

– физичко лице новчаном казном од 5.000,00 динара.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, а примењује се од 1. јануара 2021. године.

Овом приликом позивамо сва физичка и правна лица наше општине да поштују донету одлуку како би избегли евентуалне казнене мере, а пре свега сачували и унапредили нашу животну средину