Оглас о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације) за давање у закуп јавне површине за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељеног места Силбаш и насељеног места Нова Гајдобра на период од 5 ( пет ) година

На основу Закључка Општинског већа Општине Бачка Паланка бр. III352116/2020 од 16. децембра 2020. године, члана 8. став 7. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 3/2019) и члана 13. Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на територији општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 13/2019) Комисија за давање у закуп јавних површина за постављање објеката и уређаја објављује

О Г Л А С

о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације)

за давање у закуп јавне површине за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељеног места Силбаш и насељеног места Нова Гајдобра на период

од 5 ( пет ) година

Расписује се јавни оглас за давање у закуп јавне површине за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељеног места Силбаш, у складу са Елаборатом о локацијама за привремено постављање мањих монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељеном месту Силбаш („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 8/2019) и чланом 9. Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на територији општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 13/2019) и то:

  1. Група 3 – локација, код Ватрогасног дома

– киоск за трговину, површине 10,5 м2. Почетни износ закупнине је 11.340,00 динара.

Расписује се јавни оглас за давање у закуп јавне површине за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељеног места Нова Гајдобра, у складу са Елаборатом о локацијама за привремено постављање мањих монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељеном месту Нова Гајдобра („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 8/2019) и чланом 4. Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на територији општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 13/2019) и то:

  1. Група 1 – локација улица Пролетерска бб, код аутобуске станице

– киоск за угоститељску делатност, површине 10,5 м2. Почетни износ закупнине је 11.340,00 динара.

Закупац јавне површине је у обавези да плаћа накнаду за коришћење јавне површине утврђену у Одлуци о накнади за коришћење јавне површине на територији Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 11/2019).

Учесници јавног надметања ( лицитације ) у обавези су да уплате гарантни износ у висини од 10 % од почетног износа закупнине, на рачун Општине Бачка Паланка бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком «за учешће на лицитацији».

Уколико најповољнији учесник јавног надметања ( лицитације ) одустане од понуде учињене на јавном надметању ( лицитацији ) или својом кривицом не закључи Уговор о закупу јавне површине, губи право на повраћај гарантног износа, те се у том случају најповољнијим учесником јавног надметања ( лицитације ) сматра учесник јавног надметања ( лицитације ) који је понудио следећу највећу цену.

Учесницима јавног надметања ( лицитације ) чија понуда није прихваћена, вратиће се уплаћени гарантни износ у року од 7 ( седам ) дана од дана закључења поступка јавног надметања (лицитације).

Поступак јавног надметања ( лицитације ) спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Право учешћа на јавном надметању ( лицитацији ) имају сва физичка лица, правна лица и предузетници.

Пријаве за јавно надметање ( лицитацију ) се подносе у затвореним ковертама на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, 21400 Бачка Паланка, са назнаком: „Комисији за давање у закуп јавних површина за постављање објеката и уређаја“, са назнаком – НЕ ОТВАРАЈи тачним навођењем локације за коју се пријава подноси, непосредно на писарницу Општине.

Пријава мора да садржи:

за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана ( ЈМБГ ) и адресу становања, фотокопију личне карте, уредно овлашћење за заступање уколико се у поступку учествује преко пуномоћника, уверење о измирењу свих обавеза по основу за заузеће јавне површине Општине за претходни период коришћења и доказ о уплаћеном гарантном износу који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

– за правна лица и предузетнике: назив, односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта, потпис од стране овлашћеног лица и печат, фотокопију личне карте овлашћеног лица, уредно овлашћење за заступање уколико се у поступку учествује преко пуномоћника, решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије или други одговарајући регистар, потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ), уверење о измирењу свих обавеза по основу за заузеће јавне површине Општине за претходни период коришћења и доказ о уплаћеном гарантном износу који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у листу «Недељне новине» и на званичном сајту Општине Бачка Паланка, односно у времену од 26. децембра 2020. године закључно са 11. јануаром 2021. године до 15,00 часова.

Отварање пријава и спровођење поступка јавног надметања ( лицитације ) обавиће се јавно у присуству чланова Комисије за давање у закуп јавних површина за постављање објеката и уређаја и заинтересованих учесника јавног надметања (лицитације) дана 14. јануара 2021. године ( четвртак ) у просторијама Општине Бачка Паланка, у 15,00 часова, мала сала Скупштине Општине.

Лицитациони корак износи:

  • 1.000,00 динара на укупно утврђену почетну цену за давање у закуп јавне површине, ближе описаних у огласу.

Све ближе информације могу се добити у Општини Бачка Паланка, у соби бр. 37 и бр. 38 или на тел. 021/210-1185, 210-1149 и 021/210-1152.

К О М И С И Ј А