Рани јавни увид у материјал за израду регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године

Одлука о изради Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године донета је на седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине и објављена у „Службеном листу АПВ”, брoj 48/19.

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године на званичним интернет страницама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и јединица локалних самоуправа на територији Аутономне покрајине Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

Материјал за рани јавни увид презентован је на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, (http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) .

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21 000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15.12.2020. године.