Јавни позив за јавну расправу о нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације Општинског пута Силбаш-Пивнице

  1. У поступку даље разраде Одлуке о усаглашавању спроведеног поступка усвајања Просторног плана општине Бачка Паланка са Законом о планирању и изградњи („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 25/2019) Општина Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације општинског пута Силбаш – Пивнице (у даљем тексту: Нацрт Одлуке).

  2. Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од 27. октобра до 17. новембра 2020. године.

  3. Учесници у јавној расправи су представници надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручњаци у овој области, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица).

  4. Лица задужена за давање информација у вези са Нацртом одлуке и активностима у вези са јавном расправом су Милкица Петржљан дипл. инж. грађ. – руководилац Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка и Никола Лалић дипл. правник из Одељења за урбанизам и грађевинарство.

  5. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке са Нацртом одлуке и прилозима објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.

  6. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за урбанизам и грађевинарство на е-mail: invictus@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.

  7. Нацрт одлуке биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 28. октобра 2020. године, у 14,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.

  8. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће анализирати све предлоге и сугестије достављене у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.