Набавка ИТ опреме и штампача

Набавка ИТ опреме и штампача

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА
који ће се извршити по партијама:
 ПАРТИЈА 1. – ИТ опрема
 ПАРТИЈА 2. – штампачи
Јавна набавка 23/2020