Оглас за Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде катастарских парцела број 23787, 5469/1, 5469/2, 5469/3 и 5469/4 к.о. Бачка Паланка-град, блок 52, у Бачкој Паланци, за изградњу вишепородичне стамбено-пословне зграде П+4