Реконструкција коловоза и атмосферске канализације у Његосевој улици

Реконструкција коловоза и атмосферске канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020

Ознака из општег речника набавке: 45233222 – радови на поплоћавању и асфалтирању површина