Оглас о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације) за давање у закуп јавних површина за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељa Бачка Паланка на период од 5 ( пет ) година

На основу Закључка Општинског већа Општине Бачка Паланка бр. III35221/2020 од 05. фебруара 2020. године, члана 8. став 7. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 3/2019) и члана 13. Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на територији општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 13/2019) Комисија за давање у закуп јавних површина за постављање објеката и уређаја објављује

О Г Л А С

о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације)

за давање у закуп јавних површина за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељa Бачка Паланка на период

од 5 ( пет ) година

Расписује се јавни оглас за давање у закуп јавних површина за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насеља Бачка Паланка, у складу са Елаборатом о локацијама за привремено постављање мањих монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељу Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 8/2019) и чланом 2. Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на територији општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 13/2019) и то:

  1. Група 1 – локација улица Краља Петра I, код Робне куће

киоск за трговину површине 10,5 м2. Почетни износ закупнине износи 23.625,00 динара.

  1. Група 5 – локација улица Краља Петра I, код „Војвођанске банке“

– киоск за трговину, површине 8 м2. Почетни износ закупнине је 18.000,00 динара.

Закупац јавне површине је у обавези да плаћа накнаду за коришћење јавне површине утврђену у Одлуци о накнади за коришћење јавне површине на територији Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 11/2019).

Учесници јавног надметања (лицитације) у обавези су да уплате гарантни износ у висини од 10 % од почетног износа закупнине, на рачун Општине Бачка Паланка бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком «за учешће на лицитацији».

Уколико најповољнији учесник јавног надметања (лицитације) одустане од понуде учињене на јавном надметању (лицитацији) или својом кривицом не закључи Уговор о закупу јавне површине, губи право на повраћај гарантног износа, те се у том случају најповољнијим учесником јавног надметања (лицитације) сматра учесник јавног надметања (лицитације) који је понудио следећу највећу цену.

Учесницима јавног надметања (лицитације) чија понуда није прихваћена, вратиће се уплаћени гарантни износ у року од 7 (седам) дана од дана закључења поступка јавног надметања (лицитације).

Поступак јавног надметања (лицитације) спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Право учешћа на јавном надметању (лицитацији) имају сва физичка лица, правна лица и предузетници.

Пријаве за јавно надметање (лицитацију) се подносе у затвореним ковертама на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, 21400 Бачка Паланка, са назнаком: „Комисији за давање у закуп јавних површина за постављање објеката и уређаја“, са назнаком – НЕ ОТВАРАЈи тачним навођењем локације за коју се пријава подноси, непосредно на писарницу Општине.

Пријава мора да садржи:

за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана ( ЈМБГ ) и адресу становања, фотокопију личне карте, уредно овлашћење за заступање уколико се у поступку учествује преко пуномоћника, уверење о измирењу свих обавеза по основу за заузеће јавне површине Општине за претходни период коришћења и доказ о уплаћеном гарантном износу који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

– за правна лица и предузетнике: назив, односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта, потпис од стране овлашћеног лица и печат, фотокопију личне карте овлашћеног лица, уредно овлашћење за заступање уколико се у поступку учествује преко пуномоћника, решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије или други одговарајући регистар, потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ), уверење о измирењу свих обавеза по основу за заузеће јавне површине Општине за претходни период коришћења и доказ о уплаћеном гарантном износу који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у листу «Недељне новине» и на званичном сајту Општине Бачка Паланка, односно у времену од 29. фебруара 2020. године закључно са 16. мартом 2020. године до 15,00 часова.

Отварање пријава и спровођење поступка јавног надметања ( лицитације ) обавиће се јавно у присуству чланова Комисије за давање у закуп јавних површина за постављање објеката и уређаја и заинтересованих учесника јавног надметања (лицитације) дана 19. марта 2020. године ( четвртак ) у просторијама Општине Бачка Паланка, у 15,00 часова, мала сала Скупштине Општине.

Лицитациони корак износи:

  • 1.000,00 динара на укупно утврђену почетну цену за давање у закуп јавне површине, ближе описаних у огласу.

Све ближе информације могу се добити у Општини Бачка Паланка, у соби бр. 37 и бр. 38 или на тел. 021/210-1185, 210-1149 и 021/210-1152.

К О М И С И Ј А