ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама (“Службени гласник Републике Србије ”, бр. 36/06), члана 6., 7. и 8. Правилника о начину, ближим критеријумима и поступку за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 1/2018),члана 60. Статута општине Бачка Паланка (“Службени лист општине Бачка Паланка” бр. 9/2019) и Одлуком о буџету општине Бачка Паланка за 2020. годину (“Службени лист општине Бачка Паланка” бр. 31/2019), председник општине Бачка Паланка расписује :

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА У 2020. ГОДИНИ

I

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Бачка Паланка за 2020. годину за суфинансирање пројеката цркава и традиционалних верских заједница које делују на територији општине Бачка Паланка.

Одлуком о буџету општине Бачка Паланка за 2020. годину ,планирана су средства за суфинансирање пројеката цркава и традиционалних верских заједница у износу од 5.000.000,00 динара.

II

У складу са Правилником, право учешћа на конкурсу имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице које делују на територији општине Бачка Паланка.

III

Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Бачка Паланка за 2020. годину распоређују се за :

изградњу или обнову црквених и верских објеката;

– инвестиционо и текуће одржавање црквених и верских објекта;

– адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката;

– организацију црквених манифестација (обележавање традиционалних годишњица);

– научну и издавачку делатност.

IV

Критеријуми за доделу средстава за суфинансирање пројеката црквама и традиционалним верским заједницама из буџета општине Бачка Паланка на територији општине Бачка Паланка јесу:

– број верника и број верских објеката;

– да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;

– стање у ком се налази објекат;

– да ли су обезбеђена средства за суфинансирање пројеката из других извора;

– да ли је обезбеђено сопствено учешће у реализацији пројекта;

– усмереност ка што већем броју корисника;

– унапређење стања у ком се налази објекат;

– реалан финансијски план за предложени пројекат;

– да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији општине Бачка Паланка.

V

Јавни конкурс ће бити објављен на сајту општине Бачка Паланка и у штампаном средству информисања „ Недељне новине “ из Бачке Паланке.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

VI

Подносилац пријаве је дужан да приложи :

-пријавни образац који се преузима на интернет страници Општине Бачка Паланка;

-доказ о подносиоцу пријаве (извод из регистра у којем је субјекат регистрован);

-доказ о добијеним потребним дозволама и сагласностима надлежних органа предвиђеним законом и прописима који регулишу ову област;

-изјава одговорног лица да су обезбеђена средства за сопствено финансирање;

-доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту (потписане протоколе и др.).

VII

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти. Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Бачка Паланка или поштом на адресу: Општина Бачка Паланка, ул. Краља Петра I, бр. 16, са назнаком – за Комисију за оцену пројеката верских заједница.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа

Пријаве поднете од стране учесника који немају право учешћа на овом конкурсу, неблаговремене пријаве, непотпуне пријаве, као и пријаве поднете на не одговарајућем обрасцу неће се разматрати.

Конкурсни материјал се не враћа.

Одлуку о расподели средстава у форми решења, доноси на основу предлога Комисије, председник општине Бачка Паланка.

Одлука о расподели средстава биће објављена на сајту општине Бачка Паланка.

На основу решења закључује се уговор, који је услов за праћење реализације суфинансираног пројекта.

Уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12.2020. године.

Број: I- 40-5/2020 Председник општине Бачка Паланка

Дана: 18.01.2020.године Бранислав Шушница, с.р.