Оглас о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације) за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине

На основу Закључка Општинског већа Општине Бачка Паланка бр. III46438/2019 од 03. јула 2019. године, Закључка Општинског већа Општине Бачка Паланка бр. III464-80/2019 од 25. децембра 2019. године и Закључка Општинског већа Општине Бачка Паланка бр. III464-81/2019 од 25. децембра 2019. године, Комисија за грађевинско земљиште, објављује

О Г Л А С

о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације)

за oтуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка и то:

 1. кат. парц. бр. 687/1 К.О. Младеново, њива 2. класе, површине 5 а 48 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка,

 2. кат. парц. бр. 687/2 К.О. Младеново, њива 2. класе, површине 5 а 45 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка,

 3. кат. парц. бр. 1369/7 К.О. Челарево, њива 2. класе, површине 4 а 15 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка,

 4. кат. парц. бр. 1816 К.О. Товаришево, земљиште уз зграду и други објекат, површине 2 а 47 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка,

 5. кат. парц. бр. 1817 К.О. Товаришево, виноград 2. класе, површине 3 а 01 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка и

 6. кат. парц. бр. 1818 К.О. Товаришево, њива 1. класе, површине 5 а 84 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка.

1. Према Плану генералне регулације насеља Младеново („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 6/2011 и бр. 8/2013) кат. парц. бр. 687/1 и кат. парц. бр. 687/2, обе парцеле у К.О. Младеново се налазе у оквиру грађевинског реона насеља Младеново, у блоку „28“ намењеном за стамбену зону мање густине Према Планској документацији кат. парц. бр. 687/1 и кат. парц. бр. 687/2, обе парцеле у К.О. Младеново намењене су за стамбену зону мање густине, имају излаз на јавну површину и према Планској документацији треба извести недостајућу инфраструктуру и уредити јавну површину како би парцеле имале у свему према Плану излаз на јавну површину. Кат. парц. број 687/1 и 687/2, обе парцеле у К.О. Младеново могу бити предмет Пројекта парцелације односно препарцелације и формирати једну катастарску парцелу. На грађевинској парцели индекс заузетости парцеле је максимално 40%. Изградња породичних објеката на парцели може се дозволити под следећим условима:

 • Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 1,0m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле.

 • основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 3,0m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.

 • Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0m од границе парцеле.

 • Основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 4,0m (растојање основног габарита без испада).

 • Основни габарит објекта у непрекинутом низу од границе парцеле је 0,0m.

Изградња вишепородичних објеката на парцели може се дозволити под следећим условима:

 • Основни габарит вишепородичног објекта (без испада) може се дозволити у односу на границу суседне грађевинске парцеле: за слободностојећи објекат је минимално 2,5m, за објекат у прекинутом низу је 4,0m.

Изградња пословних/производних објеката на парцели може се дозволити под истим условима као и за породичне стамбене објекте.

Спратност стамбеног објекта породичног типа (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени објекат) је од П до максимално П+1+Пк. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може прећи 12,0m.

Спратност стамбеног објекта вишепородичног типа је од П+1 до максимално П+2+Пк. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може прећи 15,0m.

Спратност пословног објекта је максимално П+1 (дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Укупна висина објекта је максимално 9,0m.

Спратност производног објекта је максимално П (дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Укупна висина објекта је максимално 6,0m.

Економски објекат (сточна стаја, магацин хране за сопствене потребе, и сл.) је максималне спратности П+1 а максималне висине до 7,0m. Економски објекат (пушнице, сушнице, кош, амбар, настрешнице за машине и возила и др.) је максималне спратности П+1, а максималне висине 9,0m.

Помоћни објекат (гаража, летња кухиња, остава) је максималне спратности П а максималне висине 4,0m. Дозвољена је изградња подрумске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Неизграђено грађевинско земљиште које се отуђује – кат. парц. бр. 687/1 К.О. Младеново је неуређено, отуђује се у виђеном стању и све трошкове радова на опремању и промени намене предметне парцеле сноси будући купац.

Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљиштакат. парц. бр. 687/1 К.О. Младеново утврђена је према Процени тржишне вредности грађевинског земљишта бр. 205-464-08-11/2019 од дана 24. јуна 2019. године добијеној од Пореске управе – Филијале Бачка Паланка и износи 82.200,00 динара.

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне цене и за кат. парц. бр. 687/1 К.О. Младеново износи 8.220,00 динара.

Неизграђено грађевинско земљиште које се отуђује – кат. парц. бр. 687/2 К.О. Младеново је неуређено, отуђује се у виђеном стању и све трошкове радова на опремању и промени намене предметне парцеле сноси будући купац.

Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљиштакат. парц. бр. 687/2 К.О. Младеново утврђена је према Процени тржишне вредности грађевинског земљишта бр. 205-464-08-11/2019 од дана 24. јуна 2019. године добијеној од Пореске управе – Филијале Бачка Паланка и износи 81.750,00 динара.

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне цене и за кат. парц. бр. 687/2 К.О. Младеново износи 8.175,00 динара.

2. Према Плану генералне регулације насеља Челарево („Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр. 15/2007 и 29/2015) кат. парц. бр. 1369/7 К.О. Челарево се налази у оквиру грађевинског реона у блоку „28“ насеља Челарево и намењена је породичном становању. Катастарска парцела бр. 1369/7 К.О. Челарево има излаз на јавну површину улицу Петра Кочића.

Ширина фронта износи око 12,0 м.

У оквиру ове зоне, у зависности од величине парцеле може се дозволити изградња следећих објеката:

 1. Главни објекат:

Намена: породични стамбени објекат, породични стамбено-пословни објекат, пословно- стамбени објекат, пословни објекат и мањи производни или складишни објекат.

Врста: главни објекат се гради као слободностојећи, двојни, у низу, у прекинутом низу и полуатријумски.

 1. Економски објекат:

Намена: економски објекти за гајење животиња, пратећи објекти за гајење животиња, објекти за складиштење сточне хране , објекти за машине и возила, објекти у служби пољопривреде (откупне станице, складишта, силоси, млинови, стакленици, пластеници и др.), објекти производног занатства (млекаре, магацини, разни други погони итд.), објекти услужних делатности (пекаре, мањи производни капацитети итд.) и други слични објекти на пољопривредном газдинству.

Врста: објекат се гради као слободностојећи, или као објекат у прекинутом или непрекнутом низу.

 1. Помоћни објекат:

Намена: помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.);

Врста: објекат се гради као слободностојећи, или као објекат у прекинутом или непрекнутом низу.

У овој зони пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало и велико, угоститељства и услужних делатности, с тим да су обезбеђени услови заштите животне средине. Производне делатности малог обима у овој зони се могу дозволити уз обезбеђивање услова заштите животне средине. У оквиру зоне породичног становања није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих капацитета.

Изградња породичних објеката на парцели може се дозволити под следећим условима:

 • основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 1,0m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле.

 • основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 3,0m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.

 • основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0m од границе парцеле.

 • основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0m (растојање основног габарита без испада).

Изградња пословних/производних објеката на парцели може се дозволити под истим условима као и за породичне стамбене објекте.

Индекс заузетости на грађевинској парцели је максимално 40%.

Спратност стамбеног објекта породичног типа (породични стамбени објекат, стамбено- пословни објекат и пословно-стамбени објекат) је од П до максимално П+1+Пк. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може прећи 12,0m.

Спратност пословног објекта је максимално П+1 (дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Укупна висина објекта је максимално 9,0m.

Спратност производног објекта је максимално П (дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Укупна висина објекта је максимално 6,0m.

Помоћни и економски објекти (гаража, остава, магацин, сточна стаја) је максималне спратности П а максималне висине до 5,0m. Економски објекат (пушнице, сушнице, кош, амбар, настрешнице за машине и возила и др.) је максималне спратности П, односно П+Пк ако се у поткровљу предвиђа складиштење хране за стоку, а максималне висине 7,0m.

Помоћни објекат-остава је максималне спратности П а максималне висине 4,0m. Дозвољена је изградња подрумске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Неизграђено грађевинско земљиште које се отуђује – кат. парц. бр. 1369/7 К.О. Челарево је неуређено, отуђује се у виђеном стању и све трошкове радова на опремању и промени намене предметне парцеле сноси будући купац.

Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта кат. парц. бр. 1369/7 К.О. Челарево утврђена је према Процени тржишне вредности грађевинског земљишта бр. 205-464-08-00029/2019-0000 од дана 17. децембра 2019. године добијеној од Пореске управе – Сектора за издвојене делатности –Групе за контролу издвојених делатности Бачка Паланка и износи 139.025,00 динара.

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне цене и за кат. парц. бр. 1369/7 К.О. Челарево износи 13.902,50 динара.

3. Према Плану генералне регулације насеља Товаришево („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 42/2012) предметне грађ.парц. бр 1816, бр. 1817 и бр. 1818, све парцеле у К.О. Товаришево се налазе у оквиру грађевинског реона насеља Товаришево, у блоку „3“ намењеном за становање.

Катастарска парцела број 1816 К.О. Товаришево има излаз на јавну површину-са јужне стране – улицу Иве Лоле Рибара и намењена је за становање.

Ширина фронта парцеле износи око 10,8 м.

Катастарска парцела број 1817 К.О. Товаришево има излаз на јавну површину-са јужне стране -улицу Иве Лоле Рибара и намењена је за становање.

Ширина фронта парцеле износи око 13,0 м.

Катастарска парцела број 1818 К.О. Товаришево нема излаз на јавну површину и намењена је за становање. Са северне стране парцела се граничи са јавном површином намењеном железничком подручју.

Катастарске парцеле број 1816 и 1817, обе парцеле у К.О. Товаришево немају довољну површину прописану Планом за изградњу објеката становања. Катастарска парцела број 1816 К.О. Товаришево нема ни довољну ширину фронта. Потребно је Пројектом парцелације и препарцелације спојити све три парцеле и формирати једну која има излаз на јавну површину са јужне стране на улицу Иве Лоле Рибара и има довољну површину и ширину фронта прописану Планом за изградњу објеката у зони становања у свему према Плану.

У оквиру зоне становања није до­звољена изградња производних и скла­дишних објеката већих капацитета, нити бављење делатношћу која буком, штет­ним гасовима, зрачењем, повећаним оби­мом саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања. У оквиру зоне становања није дозвољена изградња фарми, производних и складишних обје­ката већих капацитета, осим за потребе пољопривредног газдинства, нити ба­вљење делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин може уг­розити квалитет становања.

Као главни објекат може се гради­ти стамбени породични или вишепоро­дични објекат, пословни објекат, послов­но-стамбени објекат, мањи производни или складишни објекат, верски објекат и објекти у комбинацијама.

Уколико се гради чисто пословни објекат обавезна је израда Урбанистичког пројекта са једним улазом на парцелу, прилаз из улице Пролетерска.

Пословне делатности које се мо­гу дозволити су из области: трговине на мало, производног и услужног занатства, угоститељства и услужних делатности, као и делатности из области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, рекреације и комуналних делат­ности, с тим да се морају обезбедити услови заштите животне средине. Про­изводне делатности мањег обима у овој зони се могу дозволити уз обезбеђивање услова заштите животне средине.

Грађевинска парцела у оквиру зоне становања може бити намењена за чисто пословање, уз обавезну израду ур­банистичког пројекта.

У овој зони могу се градити еко­номски објекти и то: уз стамбени обје­кат (летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу и др.), пушница, сушница, кош, амбар, надстрешница за машине и вози­ла, магацин хране и објекти намењени исхрани стоке, сточне стаје, ђубришта и др., и уз пословни објекат – производни и складишни објекат (магацин сл.).

Као помоћни објекти могу се гра­дити: оставе, гараже, водонепропусне бетонске септичке јаме, бунари, ограде, трафо станице и сл.

Објекти у овој зони се могу гради­ти као слободностојећи, двојни, у непре­кинутом низу или као објекат у прекину­том низу.

Изградња породичних објеката на парцели може се дозволити под следећим условима:

основни габарит слобод­ностојећег објекта (без испада) може се дозволити на мини­мално 1,0 m од границе парце­ле претежно северне (односно западне) оријентације, од­носно, основни габарит са ис­падима не може прећи границу парцеле;

основни габарит слобод­ностојећег објекта (без испада) може се дозволити на мини­мално 3,0 m од границе пар­целе претежно јужне (односно источне) оријентације;

основни габарит двојног обје­кта (без испада) може да се до­зволи на минимално 4,0 m од границе парцеле;

основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (од­носно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (односно ис­точне) оријентације је 4,0 m (растојање основног габарита без испада).

Изградња пословних/производних објеката на парцели може се дозволити под истим условима као и за породичне стамбене објекте.

Економски објекти се не могу ло­цирати испред стамбених објеката према регулационој линији.

Највећи дозвољени индекс за­узетости грађевинске парцеле је 40%;

Дозвољена спратност стамбе­ног и пословног објекта је максимално П+1+Пк. Дозвољена је изградња под­румске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротех­ничке природе.

Укупна висина објекта не може прећи 12,0 m.

Спратност производног објекта је максимално П (дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Укупна висина објекта је максимал­но 6,0 m.

Економски објекат (летња кухиња, магацин, сточна стаја) је максималне сп­ратности П (приземље) а максималне ви­сине 5,0 m. Економски објекат (пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешнице з машине и возила и др.) је максималне сп­ратности П, а максималне висине 7,0 m.

Помоћни објекти (остава, гаража) су максималне спратности П (приземље), а максималне висине 3,5 m од коте заш­титног тротоара објекта до венца.

Неизграђено грађевинско земљиште које се отуђује-кат. парц. бр. 1816 К.О. Товаришево је неуређено, отуђује се у виђеном стању и све трошкове радова на опремању и промени намене предметне парцеле сноси будући купац.

Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта кат. парц. бр. 1816 К.О. Товаришево утврђена је према Процени тржишне вредности грађевинског земљишта бр. 205-464-08-00030/2019-0000 од дана 17. децембра 2019. године добијеној од Пореске управе – Сектора за издвојене делатности –Групе за контролу издвојених делатности Бачка Паланка и износи 37.050,00 динара.

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне цене и за за кат. парц. бр. 1816 К.О. Товаришево износи 3.705,00 динара.

Неизграђено грађевинско земљиште које се отуђује-кат. парц. бр. 1817 К.О. Товаришево је неуређено, отуђује се у виђеном стању и све трошкове радова на опремању и промени намене предметне парцеле сноси будући купац.

Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта кат. парц. бр. 1817 К.О. Товаришево утврђена је према Процени тржишне вредности грађевинског земљишта бр. 205-464-08-00030/2019-0000 од дана 17. децембра 2019. године добијеној од Пореске управе – Сектора за издвојене делатности –Групе за контролу издвојених делатности Бачка Паланка и износи 45.150,00 динара.

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне цене и за за кат. парц. бр. 1817 К.О. Товаришево износи 4.515,00 динара.

Неизграђено грађевинско земљиште које се отуђује – кат. парц. бр. 1818 К.О. Товаришево је неуређено, отуђује се у виђеном стању и све трошкове радова на опремању и промени намене предметне парцеле сноси будући купац.

Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 1818 К.О. Товаришево утврђена је према Процени тржишне вредности грађевинског земљишта бр. 205-464-08-00030/2019-0000 од дана 17. децембра 2019. године добијеној од Пореске управе – Сектора за издвојене делатности –Групе за контролу издвојених делатности Бачка Паланка и износи 87.600,00 динара.

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне цене и за за кат. парц. бр. 1818 К.О. Товаришево износи 8.760,00 динара.

Утврђене почетне цене представљају најниже цене отуђења кат. парц. бр. 687/1 и кат. парц. бр. 687/2, обе парцеле у К.О. Младеново, кат. парц. бр. 1369/7 К.О. Челарево, односно кат. парц. бр. 1816, кат. парц. бр. 1817 и кат. парц. бр.1818, све парцеле у К.О. Товаришево.

Учесници јавног надметања (лицитације) у обавези су да уплате гарантни износ у висини од 10 % од почетне цене за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, на рачун Општине Бачка Паланка бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком «за учешће на лицитацији».

Износ уплаћеног гарантног износа се урачунава у цену предметне непокретности најповољнијем учеснику јавног надметања (лицитације), уколико остане при понуди и закључи уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта.

Неизграђено грађевинско земљиште – кат. парц. бр. 687/1 и кат. парц. бр. 687/2, обе парцеле у К.О. Младеново, кат. парц. бр. 1369/7 К.О. Челарево, односно кат. парц. бр. 1816, кат. парц. бр. 1817 и кат. парц. бр.1818, све парцеле у К.О. Товаришево отуђују се у својину учесника јавног надметања који понуди највећу цену.

Уколико најповољнији учесник јавног надметања (лицитације) одустане од понуде учињене на јавном надметању (лицитацији) или својом кривицом не закључи уговор, губи право на враћање гарантног износа, те се у том случају најповољнијим учесником јавног надметања (лицитације) сматра правно или физичко лице које је понудило следећу највећу цену.

Учесницима јавног надметања (лицитације) чија понуда није прихваћена, односно који неизграђено грађевинско земљиште не добију у својину, вратиће се уплаћени гарантни износ у року од 7 (седам) дана од дана закључења поступка јавног надметања (лицитације).

Поступак јавног надметања (лицитације) спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, односно да у поступку отуђења неизграђеног грађевинског земљишта – 687/1 и кат. парц. бр. 687/2, обе парцеле у К.О. Младеново, кат. парц. бр. 1369/7 К.О. Челарево, односно кат. парц. бр. 1816, кат. парц. бр. 1817 и кат. парц. бр.1818, све парцеле у К.О. Товаришево учествује један учесник лично или преко заступника, односно пуномоћника.

Право учешћа на јавном надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.

Пријаве за јавно надметање (лицитацију) се подносе у затвореним ковертама на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, 21400 Бачка Паланка, са назнаком: «Комисији за грађевинско земљиште–отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, кат. парц. бр. 687/1 К.О. Младеново – НЕ ОТВАРАЈ“, «Комисији за грађевинско земљиште–отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, кат. парц. бр. 687/2 К.О. Младеново – НЕ ОТВАРАЈ“, «Комисији за грађевинско земљиште–отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, кат. парц. бр. 1369/7 К.О. Челарево – НЕ ОТВАРАЈ“, «Комисији за грађевинско земљиште–отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, кат. парц. бр. 1816 К.О. Товаришево – НЕ ОТВАРАЈ“, «Комисији за грађевинско земљиште–отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, кат. парц. бр. 1817 К.О. Товаришво – НЕ ОТВАРАЈ“, и/или «Комисији за грађевинско земљиште–отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, кат. парц. бр. 1818 К.О. Товаришево – НЕ ОТВАРАЈнепосредно на писарници Општине.

Пријава мора да садржи:

за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, адресу, потпис и ЈМБГ подносиоца пријаве, лично име заступника, односно пуномоћника ако подносилац пријаве који је физичко лице не учествује лично у поступку, уредно овлашћење за заступање, уверење о измирењу свих обавеза по основу изворних прихода Општине, неизграђено грађевинско земљиште за које се подноси пријава, изјаву о прихватању услова из јавног огласа, износ понуђене цене ( исти или већи од почетног износа утврђеног јавним огласом) и доказ о уплаћеном гарантном износу који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

– за правна лица и предузетнике: назив, односно пословно име и седиште, потпис од стране овлашћеног лица и печат, извод или решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар, потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ), уверење о измирењу свих обавеза по основу изворних прихода Општине, неизграђено грађевинско земљиште за које се подноси пријава, изјаву о прихватању услова из јавног огласа, износ понуђене цене ( исти или већи од почетног износа утврђеног јавним огласом) и доказ о уплаћеном гарантном износу који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–742152843–59 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу «Дневник», листу «Недељне новине» и на званичном сајту Општине Бачка Паланка, односно у времену од 28. децембра 2019. године закључно са 27. јануаром 2020. године до 15,00 часова.

Отварање пријава и спровођење поступка јавног надметања (лицитације) обавиће се јавно у присуству чланова Комисије за грађевинско земљиште и заинтересованих учесника јавног надметања (лицитације) дана 30. јануара 2020. године (четвртак) у просторијама Општине Бачка Паланка

 • за кат. парц. бр. 687/1 К.О. Младеново-са почетком у 15,00 часова,

 • за кат. парц. бр. 687/2 К.О. Младеново–са почетком у 15,30 часова,

 • за кат. парц. бр. 1369/7 К.О. Челарево–са почетком у 16,00 часова,

 • за кат. парц. бр. 1816 К.О. Товаришево–са почетком у 16,30 часова,

 • за кат. парц. бр. 1817 К.О. Товаришево–са почетком у 17,00 часова и

 • за кат. парц. бр. 1818 К.О. Товаришево–са почетком у 17,30 часова.

Лицитациони корак износи:

 • 4.110,00 динара на укупно утврђену почетну цену за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта кат. парц. бр. 687/1 К.О. Младеново,

 • 4.087,50 динара на укупно утврђену почетну цену за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта – кат. парц. бр. 687/2 К.О. Младеново,

 • 6.951,25 динара на укупно утврђену почетну цену за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта кат. парц. бр. 1369/7 К.О. Челарево и

 • 1.852,50 динара на укупно утврђену почетну цену за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта кат. парц. бр. 1816 К.О. Товаришево,

 • 2.257,50 динара на укупно утврђену почетну цену за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта кат. парц. бр. 1817 К.О. Товаришево и

 • 4.380,00 динара на укупно утврђену почетну цену за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта кат. парц. бр. 1818 К.О. Товаришево.

Све ближе информације могу се добити у Општини Бачка Паланка, у соби бр. 37 и бр. 38 или на тел. 021/210-1149, 021/210-1150 и 021/210-1152.

К О М И С И Ј А