Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима ромске националности на територији општине Бачка Паланка у школској 2019/2020 години

На основу члана 1. („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 25/2017), Одлука Скупштине општине Бачка Паланка о усвајању Локалног Акционог Плана за Роме у Општини Бачка Паланка 2016-2020 област образовања и члана 5. Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима ромске националне заједнице на територији општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 30/2019), дана 20.децембра 2019. године, Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима ромске националности на територији Oпштине Бачка Паланка, на својој 1.седници, одржаној дана 20.децембра 2019. године, расписује:

К  О  Н  К  У  Р  С

за доделу стипендија ученицима и студентима ромске националности на територији oпштине Бачка Паланка у школској 2019/2020 години

I

  Оглашава се конкурс за доделу стипендија за ученике средњих школа и студенте ромске националности на територији Општине Бачка Паланка у школској 2019/2020. години.

II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА

 1. Да имају држављанство Републике Србије;

 2. Да имају пребивалиште на територији општине Бачка Паланка;

 3. Да су припадници ромске националне мањине;

 4. Да нису корисници стипендија по истом основу код других институцуја/установа које су директни или индиректни корисници буџета Републике Србије;

 5. За ученике средњих школа да у текућој школској години као редовни ученици први пут уписују одређени разред у школи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе; за студенте да у текућој школској години као редовни студенти први пут уписују одређену годину студија,више школе или факултета чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина;

 6. За ученике средњих школа да у претходној школској години имају најмању просечну оцену 3,00, за студенте да у претходној школској години имају најмању просечну оцену 7,00, односно за студенте I године студија да су имали најмању просечну оцену 3,00 у IV разреду средње школе;

 7. За ученике средњих школа да имају оцену из владања најмање 4.

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа:

Пријаву за доделу стипендија за ученике средњих школа/студенте ромске националне заједнице (образац бр.1);

– Потврду о статусу редовног ученика/студента (образац бр.2);

– Изјаву да кандидат није корисник стипендије по истом основу код других институција/установа које су директни или индиректни корисници буџета Републике Србије (образац бр. 3 );

– Потврду да је ученик/студент припадник ромске националне мањине (образац бр.4);

– За ученике I разреда средње школе потребно је доставити фотокопију сведочанства VIII разреда основне школе, за ученике од II до IV разреда средње школе потребно је доставити фотокопију сведочанства из претходно завршеног разреда средње школе;

– За студенте I године студија потребно је доставити фотокопију сведочанства IV разреда средње школе, за студенте наредних година студија потребно је доставити уверење више школе/факултета о просечној оцени на претходној години студија;

– Оригинал или фотокопија Уверења о држављанству РС за ученика средње школе, односно студента;

– Потврду о пребивалишту за ученика средње школе, односно студента или копију личне карте ученика средње школе, односно студента.

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на Конкурс је од 23.децембра 2019. године до 21.јануара 2020. године.

Комисија неће разматрати следеће пријаве :

 • Ако је пријава послата након крајњег рока (неблаговремена);
 • Ако пријава није била комплетна;
 • Ако подносилац пријаве не испуњава услове за остваривање права на стипендију прописана овим Правилником.

Пријаве на Конкурс подносе се у затвореној коверти лично, у згради Општинске управе општине Бачка Паланка,улица Краља Петра I бр.16 у соби бр.25 или поштом на адресу:

Општина Бачка Паланка,улица Краља Петра I бр. 16, 21400 Бачка Паланка.

Са назнаком:

За доделу стипендија ученицима и студентима ромске националности на територији општине Бачка Паланка за школску 2019/20. годину (за канцеларију бр. 25).

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за доделу ученичке и студентске стипендије утврђује се на основу следећег критеријума-успеха оствареног у претходном школовању:

 1. За ученике средњих школа:

 • За ученике I разреда средње школе узима се у обзир просечна оцена остварена у VIII разреду основне школе.Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у VIII разреду основне школе (од 3,00 до 5,00);

 • За ученике од II до IV разреда средње школе узима се у обзир просечна оцена остварена у претходном разреду средње школе.Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у претходно завршеном разреду средње школе (од 3,00 до 5,00);

 1. За студенте:

 • За студенте I године студија, узима се у обзир просечна оцена остварена у IV разреду средње школе. Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у IV разреду средње школе (од 3,00 до 5,00);

 • За студенте следећих година студија, узима се у обзир просечна оцена остварена у претходној години студија. Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у претходној години студија (од 7,00 до 10,00).

  VI ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ

  По завршетку Конкурса и обраде пријава, Комисија у року од 30 дана од завршетка Конкурса доноси ранг листу о додели стипендија и објављује је на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачка Паланка.

  На ранг листу учесници Конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачка Паланка. Приговор се подноси Општинском већу Општине Бачка Паланка.

  Одлуку по приговору Општинско веће Општине Бачка Паланка доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

  Одлуку о додели стипендија председник Општине Бачка Паланка доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора и објављује је на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачка Паланка.

  VII ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

  На основу Одлуке из члана VI овог Конкурса, председник Општинe Бачка Паланка и подносилац захтева (пунолетни ученик/студент или родитељ/старатељ) закључују уговор којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

  Исплата стипендија врши се у 10 једнаких месечних рата путем поштанских упутница на кућну адресу примаоца.

  Корисник стипендије губи право на стипендију уколико прекине даље школовање, односно студирање и уколико оствари стипендију по истом основу код других институција/установа који су директни или индиректни корисници буџета Републике Србије.

  Председник комисије

  Шећа Коломпар,с.р.

Документи:

 1. Обрасци за пријаву (15.7 KB)