Јавни позив за Јавну расправу о нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гранични прелаз “Нештин”

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ „НЕШТИН“

  1. У поступку даље разраде Одлуке о усаглашавању спроведеног поступка усвајања Просторног плана општине Бачка Паланка са Законом о планирању и изградњи (“Службени лист Општине Бачка Паланка”, бр. 25/2019) Општина Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о изради Планa детаљне регулације за гранични прелаз „Нештин“ (у даљем тексту: Нацрт Одлуке).

  2. Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од 28. новембра до 17. децембра 2019. године.

  3. Учесници у јавној расправи су представици надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручљаци у овој области, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица).

  4. Лица задужена за давање информација у вези са Нацртом одлуке и активностима у вези са јавном расправом су Милкица Петржљан дипл. инж. грађ. – руководилац Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка и Никола Лалић дипл. правник из Одељења за урбанизам и грађевинарство.

  5. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке са Нацртом одлуке и прилозима објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.

  6. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за урбанизам и грађевинарство на е-mail: invictus@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.

  7. Нацрт одлуке биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 29. новембра 2019. године, у 12,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.

  8. По окончању јавне расправе Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Бачка Паланка ће анализирати све предлоге и сугестије достављене у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.