Јавни позив за јавну расправу о нацрту одлуке  о одређивању зона и најопремљине зоне на територији општине бачка паланка и нацрту одлукe о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину,на територији Општине Бачка Паланка

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉИНЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА И НАЦРТУ ОДЛУКEО УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРАОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА, ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

  1. У Поступку доношења Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Бачка Паланка и Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину, Општина Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Бачка Паланка и нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину (у даљем тексту: Нацрт Одлука).

  2. Јавна расправа Нацрта Одлука ће се одржати у периоду од 7. до 27. новембра 2019. године.

  3. Учесници у јавној расправи су представници надлежних државних органа, органа јединица локалне самоуправе, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица).

  4. Лице задужено за давање информација у вези са Нацртом одлука и активностима у вези са јавном расправом су дипл. правник Страхиња Кнежевић – руководилац Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Општине Бачка Паланка.

  5. Програм јавне расправе о Нацрту одлука са Нацртом одлука и прилозима објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.

  6. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода на е-mail: strahinja.knezevic@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.

  7. Нацрт одлука биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 27. новембра 2019. године, у 12,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.

  8. По окончању јавне расправе Предлагач ће анализирати све предлоге и сугестије достављене у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.