Обавештење о поднетом захтеву за издавање измене и допуне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада оператеа“Гринтех“ (Greentech) д.о.о. Нови Сад

Обавештење о поднетом захтеву за издавање измене и допуне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада оператера “Гринтех“ (Greentech) д.о.о. Нови Сад

Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка, на основу члана 63. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

О б а в е ш т е њ е

о пријему захтева за издавање измене и допуне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада оператера “Гринтех“ (Greentech) д.о.о. Нови Сад, регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20057696.

Надлежни орган обавештава јавност да је “Гринтех“ (Greentech) д.о.о. Нови Сад поднео захтева за издавање измене и допуне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада на кат. парц. 1471/3 КО Младеново, увид у податке и документацију из захтева може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађевинарство Општине Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, соба бр. 36, у времену од 1400 до 1500 сати, рок за достављање мишљења је до 15. 11. 2019. године.