Одлука о додели Октобарске награде Општине Бачка Паланка

На основу чланова 10. и 40. став 1 тачка 63. Статута Општине Бачка Паланка (“Службени лист Општине Бачка Паланка”, број 9/2019) и члана 7. Одлуке о Октобарској награди Општине Бачка Паланка (“Службени лист Општине Бачка Паланка” , број 4/98 и 4/02), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 37. седници, одржаној дана 9. oктобра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о додели Октобарске награде Општине Бачка Паланка

за 2019. годину

Члан 1.

Октобарска награда Општине Бачка Паланка за 2019. годину додељује се:

I

  1. Установи за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка – за постигнуте резултате из области спорта и рекреације.

  2. Културно уметничком друштву „Др Младен Стојановић“ из Младенова за постигнуте резултате у области културе.

  3. Рукометном клубу „Лавови БП“ Бачка Паланка – за постигнуте резултате у области спорта.

II

  1. Марку Шалићу из Бачке Паланке – за постигнуте резултате на пољу васпитно-образовног рада, културе и уметности.

  2. Марјану Рнићу из Бачке Паланке – за постигнуте резултате у области спорта.

  3. Професор др Светозару Бошкову из Бачке Паланке – за постигнуте резултате у области научне и културне делатности.

    Награда се додељује у виду златне значке.

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу Општине Бачка Паланка”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

БАЧКА ПАЛАНКА

Број:II-17-2/2019

Дана: 9. октобар 2019. године

БАЧКА ПАЛАНКА

Председник

Скупштине општине

Мита Лачански, с.р.