ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАKУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ)

ЈАВНИ ОГЛАС

На основу члана 6, 12. и 17. Одлуке условима и начину давању у закуп пословног простора (“Службени лист општине Бачка Паланка“, број 39/2017) и Закључка председника Општине Бачка Паланка број I-351-9/2018, Комисија за давање у закуп пословног простора, расписује:

Ј А В Н И О Г Л А С

за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације) Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације), на период од пет година, и то: 1. У Бачкој Паланци, на адреси Краља Петра Првог број 5, локал број 4, на катастраској парцели број 3083/1 К.О. Бачка Паланка-град, пословни простор у површини од 95,00 м2, по почетној цени од 379,17 дин. / м2 без пдв-а, односно 455,00 дин. / м2 са пдв-ом што за наведени пословни простор износи укупно 36.021,15 динара месечно без пдв-а (43.225,38 динара са пдв-ом);

Давање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем јавног надметања (лицитације). Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учестовати на усменом јавном надметању.

Јавни оглас биће објављен на сајту Општине Бачка Паланка (www.backapalanka.rs), огласној табли Општинске управе Бачка Паланка и ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, као и Недељним новинама.

Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања.

Пословни простор може се користити за обављање делатности којом се не омета мирно и несметано коришћење суседних пословних простора и станова, као што су канцеларијски простор, трговина и занатско – услужне делатности.

Право на учешће у поступку има физичко лице или правно лице ако је регистровано код надлежног органа , односно уписано у одговарајући регистар, којем у року од две године од дана објављивања јавног огласа није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности и уколико нема дуговања према ЈП „Стандард“ или Општини Бачка Паланка по основу закупа и осталих локалних јавних прихода.

Пријаве за јавно надметање примају се у року од 10 дана од дана објављивања у Недељним новинама односно до 23.10.2019. године, до 10 часова, непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: ЈП „Стандард“, Трг братства јединства 36, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 1, са назнаком: „Не отварај – Пријава за јавно надметање“.

На полеђини понуде назначити име, односно назив понуђача адресу и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Писмена пријава треба да садржи:

– основне податке о заинтересованом правном или физичком лицу (име, назив, матични број, ПИБ, односно фотокопију личне карте ако је учесник физичко лице),

– копија Извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда,

– податке о пословном простору ,

– доказ да је учесник уплатио депозит на име учешћа у лицитацији,

– број рачуна у случају повраћаја депозита,

– потврда АПР да није изречена мера забране обављања делатности,

– Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,

– потврду ЈП „Стандард“ да учесник нема дуговања по основу закупнине.

Пословни простор се дају у закуп на одређено време, на период од 5 (пет) година.

Предметни пословни простор биће дат у закуп по спроведеном поступку јавног надметања, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине. Непокретност која је предмет огласа даје се у закуп у постојећем – „виђеном“ стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Депозит у износу од 10% од почетне цене закупнине са пдв-ом и то 4.322,53 динара.

Уплатити на рачун: ЈП „Стандард“, број:165-7008448935-81, сврха уплате: „учешће на јавном надметању“.

Најповољнијем понуђачу које је излицитирао пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен у року од 30 дана од завршетка јавног надметања. У случају одустајања од закупа, лицу које је излицитирало пословни простор, депозит се не враћа.

Најповољнији понуђач дужан је да у року од 30 дана од дана достављања Решења Председника општине, закључи Уговор о закупу пословног простора и изврши уплату закупнине за први месец закупа.

Закупац је дужан да приликом закључивања уговора о закупу пословног простора положи финансијски инструмент за обезбеђивање плаћања закупнине у висини од 4 (четири) месечне закупнине у облику менице, банкарске гаранције или да депонује новчана средства у тој висини.

Закупац је дужан да све време трајања закупа предметну локацију користи у сврху и намену како се то одреди Уговором о закупу.

Јавно надметање ће се одржати у просторијама ЈП“Стандард“, Трг братсва јединства 36, Бачка Паланка, дана 23.10.2019. године у 11,00 часова. Све ближе информације се могу добити на телефон 021 / 7551-023.

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Документи:

  1. OglasZaIzdavanjeUZakupPP (128.8 KB)