ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Н а ч е л н и к
Број: IV-111-5/2019-9
Дана: 27. августа 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 

На основу члана  11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, број 95/16), члана 94. и члана 102.  и члана 103.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон ), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-5314/2019 од 29. маја 2019. године, Начелник општинске управе Општине Бачка Паланка, објављује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА  ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

 

Расписује се јавни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи Општине Бачка Паланка, у Одељењу за привреду систематизована у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Бачка Паланка,  правобранилаштва општине Бачка Паланка и посебним стручним службама бр. III-110-1/2019 од 13. марта 2019. године и Правилнику о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Бачка Паланка,  правобранилаштва општине Бачка Паланка и посебним стручним службама бр. III-110-3/2019 од 19. јуна 2019. године.

Документи:

  1. Јавни конкурс (220.8 KB)