Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада оператера ”Будућност” АД

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада оператера ”Будућност” АД Бачка Паланка, Друго железничко насеље 11

 

Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка, на основу члана 63. Закона о управљању отпадом (”Службени гласник Републике Србије” број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

О б а в е ш т е њ е

 

о пријему захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада оператера ”Будућност” АД Бачка Паланка, Друго железничко насеље 11, регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08144532.

 

Надлежни орган обавештава јавност да је ”Будућност” АД Бачка Паланка, Друго железничко насеље 11 поднео захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада на кат. парц. 846/2 КО Бачка Паланка, увид у податке и документацију из захтева може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађевинарство Општине Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, соба бр. 36, у времену од 1400 до 1500 сати, рок за достављање мишљења је до 30. 08. 2019. године.