Набавка добра – Канцеларијски материјал за период од годину дана од дана закључења уговора за потребе Општинске управе Општине Бачка Паланка

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА –
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
разврстано по партијама:

  • ПАРТИЈА 1. – тонери и папир
  • ПАРТИЈА 2. – обрасци и ситни канцеларијски материјал