ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Н а ч е л н и к
Број: IV-111-5/2019-3
Дана: 25. јула 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

На основу члана  11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, број 95/16), члана 94. и члана 102.  и члана 103.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон ), члана 4а став 1. тачка 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), члана 6. тачка 5 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 32/2013), Начелник општинске управе Општине Бачка Паланка, објављује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА  ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

 

Расписује се јавни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи Општине Бачка Паланка, у Одељењу за друштвене делатности систематизована у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Бачка Паланка,  правобранилаштва општине Бачка Паланка и посебним стручним службама број III-110-1/2019 и III-110-3/2019.

Документи:

  1. Јавни конкурс (148.4 KB)